V tomto vydaní nášho dvojmesačníka sa hlbšie venujeme problematike zamestnávania cudzincov na Slovensku. Vláda na tlak zamestnávateľov prišla s iniciatívnym návrhom Stratégie pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej republike. Médiami táto téma rezonovala niekoľko týždňov. Veríme, že náš príspevok pomôže pomenovať skutočné príčiny a prípadné dôsledky, ktoré so sebou môže priniesť preferovanie zamestnávania cudzincov na úkor našich zamestnancov.

Nemôžem sa zbaviť pocitu, že vláda touto iniciatívou rezignovala na zveľaďovanie pracovných podmienok svojich občanov. Nehovorím pritom len o mzde. Úlohou štátu je aj vytvárať podmienky na pracovnom trhu tak, aby mali šancu pracovať všetci, ktorí o to stoja. Najmä pomáhať skupinám obyvateľstva, ktoré majú z akýchkoľvek dôvodov sťažené uplatnenie sa na trhu práce. Napríklad motiváciou zamestnávateľov týchto ľudí zamestnávať. Tu mi napadá otázka: Uprednostní zamestnávateľ slovenskú ženu s dvoma školopovinnými deťmi pred lacnejším mladým mužom z cudziny?

Roland Klokner
Šéfredaktor ePRÁCA

Môžete si aj stiahnuť pdf formát TU.

Späť

ISSN 2585-8289

Vydáva
Konfederácia odborových zväzov SR
Odborárske nám. č. 3, 815 70 Bratislava

tel. 02/50240127

šéfredaktor: Roland Klokner
redakčná rada: Monika Uhlerová, Mária Mayerová, Marta Hašková, Martina Nemethová,
Miroslav Hajnoš, Karol Pomšahár.

Periodicita je 6x ročne.


Tieto publikácie sa realizujú v rámci národného projektu Centrum sociálneho dialógu II. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk