Správa: Dobrý deň, mám niekoľko starších exekúcií ešte z roku 2015, týka sa zastavenie starých exekúcií úplne všetkých alebo sú tam nejaké výnimky?

Odpoveď: 1. januára 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa určujú pravidlá pre ukončenie exekúcií začatých pred 1. 4. 2017, tzv. staré exekúcie. Týmto zákonom sa teda zastavujú staré nevymožiteľné exekúcie. Samotné jadro dlhu nezanikne, po zastavení exekúcie sa však zrušia exekučné a súdne trovy. Dlh bez trov si bude môcť veriteľ začať nárokovať nanovo v prípade, že dlžník bude mať opäť z čoho platiť.

Zákon v zásade ustanovuje zastavenie všetkých exekúcií starších ako 5 rokov, a to bez ohľadu na to, kto je veriteľom. Výnimky majú len tieto exekúcie:

  1. a) vymoženie pohľadávky na výživnom,
  2. b) uspokojenie práva na nepeňažné plnenie, vrátane uspokojenia práva na peňažné plnenie, ak sú vymáhané v tom istom exekučnom konaní,
  3. c) vymoženie pohľadávky vzniknutej pri realizácii spoločných programov SR a EÚ financovaných z fondov EÚ podľa osobitného predpisu,
  4. d) vymoženie plnenia priznaného rozhodnutím inštitúcie, orgánu, úradu a agentúry EÚ
  5. e) vymoženie plnenia priznaného rozhodnutím správneho orgánu vo veci porušenia pravidiel hospodárskej súťaže podľa osobitného predpisu,
  6. f) starú exekúciu, v ktorej bol v posledných 18 mesiacoch pred jej zastavením podľa tohto zákona dosiahnutý výťažok spolu aspoň vo výške 15 eur,
  7. g) starú exekúciu, v ktorej je povinný ten, koho úpadok nemôže byť riešený podľa osobitného predpisu.

PRÍKLADY: 1. Ak sa vymáha výživné pre maloletého, tak tento zákon na tom nič nemení a exekúcia bude ďalej pokračovať.

  1. Ak sa vymáha nepeňažná povinnosť ako napr. odstránenie plota/hnojiska a pod., rovnako tento zákon na tom nič nemení a exekúcia bude pokračovať.
  2. Ak sa vymáha nezaplatená nebanková pôžička, tak ak už uplynulo 5 rokov a v posledných 18 mesiacoch sa nevymohlo nič, tak sa exekúcia zastaví. Oprávnený sa bude musieť rozhodnúť, či podá návrh na exekúciu opätovne, alebo pohľadávku odpíše. Podobne je to aj napr. s faktúrami za elektrinu/plyn a pod.

Veritelia teda prehodnotia vymožiteľnosť svojich nárokov a urobia rozhodnutie o tom, či v exekúcii treba pokračovať.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk