Otázka: Môže sa potenciálny zamestnávateľ na pracovnom pohovore pred uzatvorením pracovnej zmluvy pýtať záujemkyne o prácu či je vydatá, tehotná alebo plánuje v dohľadnej dobe otehotnieť?

Odpoveď: Zamestnávateľ ako aj zamestnanec majú zákonné povinnosti aj pred uzatvorením pracovnej zmluvy pokiaľ ide o ich pracovnoprávne predzmluvné vzťahy. K takýmto povinnostiam patrí i informačná povinnosť, ktorá zaväzuje tak zamestnávateľa ako aj zamestnanca.

Zamestnávateľ pred uzatvorením pracovnej zmluvy je povinný informovať uchádzača o zamestnanie o právach a povinnostiach, ktoré vyplývajú z pracovnej zmluvy pre budúceho zamestnanca a o pracovných a mzdových podmienkach, za ktorých má vykonávať prácu.

Zamestnávateľ je však oprávnený vyžadovať informácie týkajúce sa zdravotnej alebo psychologickej spôsobilosti, prípadne iného predpokladu na výkon práce od budúceho zamestnanca len vtedy, ak sa na daný výkon práce osobitná spôsobilosť vyžaduje. Ak určitý druh práce vyžaduje osobitnú spôsobilosť zamestnanca, zamestnávateľ zároveň smie uzatvoriť pracovný pomer len s osobou, ktorá osobitné predpoklady spĺňa.

Zamestnávateľ má právo požadovať od fyzickej osoby, ktorá sa prvýkrát uchádza o zamestnanie, len také informácie, ktoré súvisia s prácou, ktorú by mala fyzická osoba u zamestnávateľa vykonávať. Od fyzickej osoby, ktorá už bola zamestnaná, môže zamestnávateľ požadovať predloženie pracovného posudku a potvrdenia o zamestnaní.

Zamestnávateľ však v zmysle § 41 ods. 6 Zákonníka práce nesmie od uchádzača o zamestnanie požadovať informácie týkajúce sa tehotenstva, rodinných pomerov, bezúhonnosti, politickej príslušnosti a náboženskej príslušnosti. Pokiaľ ide o informáciu o bezúhonnosti, tú môže požadovať len v prípade, ak to vyžaduje osobitný právny predpis alebo ak bezúhonnosť ako požiadavku vyžaduje povaha práce.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk