V roku 2008 ukončili samostatnú činnosť tri odborové zväzy – Odborový zväz dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva, Odborový zväz STAVBA SR a Slovenský odborový zväz pracovníkov textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu, ktoré prejavili vôľu spojiť sa do väčšej odborárskej rodiny. Zlúčený odborový zväz sa tak stal nielen jedným z rozhodujúcich členov KOZ SR, ale aj silnejším sociálnym partnerom. V dejinách odborov na Slovensku v ich novodobej histórii sa tak stalo po prvýkrát, že sa tri odborové zväzy odhodlali vytvoriť nový a silnejší odborový zväz – Integrovaný odborový zväz na báze rovnoprávnosti vzdaním sa svojej značky. I. zjazd sa konal 12. a 13. decembra 2008. Za predsedu IOZ bol zvolený Dušan Barčík.

Základy samostatného pôsobenia odborárov – stavbárov v Čechách a na Slovensku siahajú do januára 1990, kedy sa konal v Prahe mimoriadny zjazd Odborového zväzu pracovníkov stavebníctva, výroby stavebných hmôt, inžiniersko-investorských, projektových a výskumných organizácií (federálny). Hoci bola tendencia zotrvať ako jeden celoštátny (československý) odborový zväz, 19. decembra 1992 sa v Bratislave konal mimoriadny celoštátny zjazd Odborového zväzu STAVBA, na ktorom bola schválená zmena stanov umožňujúca rozdelenie na samostatné republikové zväzy ČR a SR a vznikol tak OZ STAVBA SR. Predsedom sa stal Rudolf Horváth. Podobne to bolo aj v prípade Slovenského odborového zväzu pracovníkov dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárenstva (OZ bol dovtedy súčasťou federálneho zväzu), ktorého mimoriadny zjazd sa konal 9. – 10. februára 1990 v Bratislave.

Delegáti na ňom rozhodli o vytvorení samostatného odborového zväzu pod tým istým názvom. Prvým predsedom odborového zväzu bol zvolený Jozef Stovíček. Vznik Slovenského odborového zväzu pracovníkov textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu začal nástupníctvom po Slovenskom výbore odborového zväzu textil, odev, koža. Jeho ustanovujúci zjazd sa uskutočnil 18. a 19. septembra 1992 a predsedom sa stal Pavol Jakubík. K najdôležitejším oblastiam činnosti Integrovaného odborového zväzu patrí kolektívne vyjednávanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a podnikových kolektívnych zmlúv. Zväz uzatvára odvetvové kolektívne zmluvy so Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska (pre stavebné spoločnosti ), Zväzom zamestnávateľov mestskej hromadnej dopravy SR (pre dopravné podniky) a s Úniou zamestnávateľov civilného letectva (pre letiskové spoločnosti). Pre odvetodkázaným vie textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu z dôvodu neexistencie sociálneho partnera odvetvová kolektívna zmluva absentuje. Dôležité miesto v činnosti zväzu patrí poskytovaniu právnej pomoci v pracovnoprávnych sporoch nielen so zamestnávateľmi, ale i zastupovaniu pred súdom, a starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Na zlepšovaní pracovných podmienok sa osvedčilo vykonávanie previerok BOZP prostredníctvom zväzovej inšpekcie bezpečnosti práce. Zväzu sa úspešne darí každoročne splniť zákonom stanovené podmienky prijímateľa 2 % zaplatenej dane z príjmov a získané finančné prostriedky slúžia predovšetkým na realizáciu časti sociálnej politiky a vzdelávania členov základných organizácií a zväzu. V roku 2011 sa IOZ zapojil do boja za zachovanie práv zamestnancov v Zákonníku práce. Zväz pripravil v spolupráci s OZ KOVO samostatné akcie v odvetví cestnej dopravy. Vyvrcholením aktivít bol ostrý štrajk 3. februára 2011, keď sa v Košiciach uskutočnilo zastavenie mestskej hromadnej dopravy a prímestskej dopravy.

Významnou a ojedinelou aktivitou IOZ na Slovensku je celoštátna súťaž žiakov stredných odborných škôl
z predpisov BOZP, ktorej 40. ročník sa konal v roku 2014 a naďalej pokračuje. IOZ sa podarilo úspešne od svojho vzniku aktivizovať mladých členov odborov prostredníctvom Rady mladých odborárov IOZ. K významným aktivitám rady patrí každoročné organizovanie stretnutia – seminára mladých odborárov IOZ za účasti zástupcov mladých z partnerských odborových zväzov z ČR z odvetvia dopravy, stavebníctva a textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu.

V roku 2013 IOZ významne prispel k založeniu prvej Priemyselnej bipartity na Slovensku, v ktorej tri odborové zväzy a päť zamestnávateľských zväzov pôsobiacich v priemysle spojilo svoje sily do nového prvku v sociálnom partnerstve. Priemyselná bipartita si za cieľ stanovila sociálny zmier, rozvoj priemyselných odvetví, udržanie a rast zamestnanosti a skvalitňovanie pracovných podmienok zamestnancov prostredníctvom zmysluplného dialógu a dohôd jej aktérov. Významné miesto v činnosti IOZ zaujíma spolupráca so Slovenským živnostenským zväzom realizovaná na základe uzatvoreného Memoranda o prehĺbení sociálneho dialógu medzi Slovenským živnostenským zväzom a IOZ. IOZ pokračuje v tradícii zlúčených OZ v spolupráci s partnerskými odborovými zväzmi z Českej republiky – OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy, OS STAVBA ČR a OS TOK Čech a Moravy.

Odborový zväz je členom medzinárodných odborových organizácií a spolupracuje s viacerými zahraničnými odborovými zväzmi. Je členom BWI (Svetová federácia zamestnancov stavebníctva a drevospracujúceho priemyslu, EFBWW (Európska federácia zamestnancov stavebníctva a drevospracujúceho priemyslu) a IndustriAll (federácia priemyselných zväzov).

Dňa 13. a 14. decembra 2013 sa konal II. zjazd IOZ, na ktorom bola za predsedníčku zvolená Marta
Brodzianska.

www.ioz.sk