Otázka: V susednej firme majú tzv. komisiu BOZP a viem, že veľa sa pohlo k náprave v BOZP od kedy ju majú. Prečo v našej firme nemáme takúto komisiu, alebo ako by sme ju mohli založiť?

Odpoveď:

Komisiu BOZP je povinný vytvoriť zamestnávateľ, ak zamestnáva viac ako sto zamestnancov. Zamestnávateľ môže zriadiť túto komisiu aj keď zamestnáva nižší počet zamestnancov.

Komisia BOZP je odborným a poradným orgánom zamestnávateľa. Túto komisiu, tvoria zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť a zástupcovia zamestnávateľa, tým by mala byť schopná objektivizovať oprávnené požiadavky a potreby zamestnancov ako aj zamestnávateľa. Nadpolovičné zastúpenie zo strany zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť, ktorých do tejto pozície vymenováva zamestnávateľ na základe návrhu príslušného odborového orgánu, zamestnaneckej rady alebo voľby zamestnancov, dáva predpoklad, aby bolo zabezpečené uplatňovanie záujmov zamestnancov v oblasti BOZP. Zo strany zamestnávateľa by mali byť členmi komisie BOZP najmä odborníci v oblasti BOZP, napr. bezpečnostný technik, autorizovaný bezpečnostný technik, zamestnanci HR oddelenia a pod.

Komisia BOZP je mechanizmom na zlepšenie a uľahčenie konzultácii a uplatňovanie rozvoja v oblasti ochrany práce medzi manažmentom a výkonnými zamestnancami.

Zamestnávateľ určuje zloženie a počty členov komisie, postavenia a fungovania komisie v súlade so zákonom. Odporúča sa aby predsedom komisie bol zástupca zamestnancov pre bezpečnosť.

Zákon o BOZP upravuje interval zasadnutia komisie BOZP a to najmenej raz za rok. v štatúte komisie alebo aj kolektívnej zmluve, je možné určiť kratší interval zasadania vzhľadom na charakter prevádzky, druh práce, strojné vybavenie, riziká, napr. raz štvrťročne, alebo podľa potreby na základe vývoja pracovnej úrazovosti u zamestnávateľa a pod.

Komisia BOZP navrhuje opatrenia v oblasti riadenia, kontroly a zlepšovania stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, napr:

-zabezpečenie a vykonanie jednotlivých revízií (elektrických zariadení, bleskozvodov, hasiacich prístrojov a pod.),vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení, pripomienky alebo podnety zástupcov zamestnancov ako aj samotných zamestnancov ohľadne pracovného prostredia, technického stavu budov a zariadení, rozpočet finančných prostriedkov na zabezpečenie BOZP, osobné ochranné pracovné prostriedky (zoznam, prideľovanie, evidencia, údržba, použitie a pod.) ako aj kolektívne ochranné pracovné prostriedky.

Ďalšou z činností komisie BOZP je pravidelné hodnotenie vývoja pracovnej úrazovosti, chorôb z povolania, havárií technických zariadení a ostatných otázok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane stavu pracovného prostredia a pracovných podmienok, vyjadruje sa ku všetkým otázkam súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci (vstupné školenia zamestnancov, periodické školenia, organizácia prvej pomoci pri úrazoch, zákazu fajčenia a požitia alkoholu na pracovisku, vybavenosti lekárničiek prvej pomoci, práci osobitných skupín zamestnancov ako sú tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiace ženy, mladiství a zamestnanci so zdravotným postihnutím, nadčasovej práci zamestnancov a pod.).

Komisia BOZP si pre výkon svojej práce môže vyžiadať od zamestnávateľa potrebné doklady a nevyhnutné informácie, ako aj prizvať ďalších zodpovedných zamestnancov alebo vedúcich zamestnancov, ktorí nie sú členmi komisie BOZP, na ďalšie rokovania.

Aktivitami komisie BOZP nie sú dotknuté oprávnenia zástupcov zamestnancov pre BOZP. Ak u zamestnávateľa nie sú vymenovaní zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť, môžu oprávnenia vykonávať zamestnanci.

Zriadenie komisie BOZP teda závisí od počtu zamestnancov u zamestnávateľa. Ak u Vášho zamestnávateľa je menej zamestnancov ako 100, a zamestnávateľ nie je ochotný zriadiť komisiu BOZP, máte možnosť žiadať o vymenovanie zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť podľa § 19 Zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP, alebo založením odborovej organizácie, ktorá má možnosť odborovej kontroly nad stavom BOZP u zamestnávateľa, kde pôsobí odborová organizácia.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk