K 31. decembru 2021 som ukončil pracovný pomer u zamestnávateľa a mal som dohodnutú v pracovnej zmluve konkurenčnú doložku na obdobie 6 mesiacov po skončení pracovného pomeru. Ako mi má zamestnávateľ vyplácať nároky z konkurenčnej doložky?

Odpoveď:

V zmysle ustanovenia § 83a Zákonníka práce je možné medzi zamestnancom a zamestnávateľom v pracovnej zmluve, alebo jej dodatkoch, dohodnúť obmedzenie pre výkon zárobkovej činnosti konkurenčnej pre zamestnávateľa aj po skončení pracovného pomeru, tzv. konkurenčnú doložku.

Konkurenčnú doložku je možné platne dohodnúť v rámci pracovnej zmluvy a maximálne na obdobie jedného roka od skončenia pracovného pomeru. Zákonník práce spája neplatnosť iba s absenciou podmienky, ktorá vyžaduje dojednanie konkurenčnej doložky v rámci pracovnej zmluvy.

Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru, iba ak zamestnanec v priebehu trvania pracovného pomeru má možnosť nadobudnúť informácie alebo znalosti, ktoré nie sú bežne dostupné a ich využitie by mohlo privodiť zamestnávateľovi podstatnú ujmu.

Z dôvodu, aby nedochádzalo k neprimeraným obmedzeniam v prípade, ak by obmedzenie zárobkovej činnosti dohodnuté v pracovnej zmluve bolo väčšie, ako to vyžaduje potrebná miera ochrany zamestnávateľa, môže súd záväzok zamestnanca obmedziť alebo zrušiť.

Peňažná náhrada pre zamestnanca vyplývajúca z konkurenčnej doložky je splatná vo výplatnom termíne určenom zamestnávateľom na výplatu mzdy, a to za predchádzajúce mesačné obdobie.

V prípade ak máte výplatný termín určený zamestnávateľom napr. na 15. deň v mesiaci a pracovný pomer ste skončili 31. decembra 2021, zamestnávateľ je vám povinný po dobu 6 mesiacov po skončení pracovného pomeru vyplácať mesačne najneskôr k 15. dňu v mesiaci jednu šestinu dohodnutej peňažnej náhrady. Prvú šestinu vám teda zamestnávateľ vyplatí najneskôr 15. februára 2022 a poslednú šestinu najneskôr 15. júla 2022.

Je možné však so zamestnávateľom dohodnúť sa aj na inej forme poukázania plnenia vyplývajúceho z konkurenčnej doložky, napr. aj jednorazovo po skončení pracovného pomeru.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk