Otázka: Za akých podmienok môžem vykonávať po skončení môjho pracovného pomeru inú prácu, ak som mal u pôvodného zamestnávateľa podpísanú konkurenčnú doložku?

Odpoveď:

Podľa Zákonníka práce sa môžu zamestnávateľ a zamestnanec v pracovnej zmluve dohodnúť, že zamestnanec po skončení pracovného pomeru nebude po vymedzenú dobu, najdlhšie však jeden rok, vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter. Zákonník práce vyslovene nevymedzuje druh pracovnoprávneho vzťahu, v ktorom možno konkurenčnú doložku uzatvoriť, a teda či sa to môže uskutočniť len v pracovnom pomere, prípadne aj vo vzťahu založenom dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Zo systematického zaradenia ustanovenia § 83a Zákonníka práce však možno vyvodiť záver, že konkurenčnú doložku možno uzatvoriť len so zamestnancom v pracovnom pomere

Takúto dohodu, častokrát nazývanú i konkurenčná doložka, je možné dohodnúť len vtedy, ak zamestnanec počas trvania pracovného pomeru má možnosť nadobudnúť informácie alebo znalosti, ktoré nie sú bežne dostupné a ich využitie by mohlo privodiť zamestnávateľovi podstatnú ujmu.

Za účelom predchádzania neprimeraným obmedzeniam v prípade, ak by obmedzenie zárobkovej činnosti dohodnuté v pracovnej zmluve bolo väčšie, ako to vyžaduje potrebná miera ochrany zamestnávateľa, je súd oprávnený záväzok zamestnanca obmedziť alebo zrušiť.

Nakoľko sa zamestnanec zaväzuje nevykonávať zárobkovú činnosť po skončení pracovného pomeru, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi primeranú peňažnú náhradu, a to najmenej v sume 50 % priemerného mesačného zárobku zamestnanca za každý mesiac plnenia záväzku.

Ak zamestnanec poruší svoj záväzok umožňuje sa, aby sa zamestnanec so zamestnávateľom dohodli v pracovnej zmluve na primeranej peňažnej náhrade, ktorú je zamestnanec povinný zaplatiť, ak poruší záväzok. Suma tejto náhrady nesmie presiahnuť celkovú sumu dohodnutej kompenzácie. Suma náhrady, ktorú musí zaplatiť zamestnanec, sa primerane zníži, ak zamestnanec splnil svoj záväzok sčasti, a zaplatením celej náhrady záväzok zamestnanca zanikne.

Takto uzavretý záväzok je možné i zrušiť, pričom zamestnávateľ môže od záväzku odstúpiť iba počas trvania pracovného pomeru zamestnanca a vtedy záväzok zaniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo odstúpenie doručené zamestnancovi, najneskôr však posledným dňom trvania pracovného pomeru.

Zamestnanec môže záväzok vypovedať, ak mu zamestnávateľ nevyplatil peňažnú náhradu do 15 dní od uplynutia jej splatnosti, v tomto prípade záväzok zaniká dňom, v ktorom bola výpoveď doručená zamestnávateľovi.

Tak odstúpenie, ako aj výpoveď musia byť písomné, inak sú neplatné.

Okruh zamestnancov, s ktorými možno dohodnúť uzavretie konkurenčnej doložky, dobu jej trvania, minimálnu mieru kompenzácie ako aj obmedzenie najvyššej sumy peňažnej náhrady, ktorú má platiť zamestnanec je možné vymedziť i v rámci kolektívnej zmluvy.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk