Žiadateľom o poskytnutie štátnej účelovej dotácie na pobyt môže byť každá fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, musí byť poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo výsluhového dôchodku a nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti alebo na príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

KOZ SR bola poskytnutá štátna účelová dotácia (ŠÚD) na rekreačné pobyty pre dôchodcov na rok 2023 na základe zmluvy uzatváranej s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, a to v celkovej sume 250 000 eur, na čiastočnú úhradu rekondičných pobytov pre 5000 fyzických osôb – dôchodcov, v sume 50 eur na jednu fyzickú osobu.

Poskytovateľom rekreačných pobytov je spoločnosť SOREA vo svojich hoteloch, hotel Flóra a hotel Zámok Topoľčianky. Seniori, ktorí prejavia záujem o tieto pobyty a spĺňajú podmienky poskytnutia príspevku, sa obracajú už priamo na hotelovú spoločnosť SOREA. Pobytu je možné zúčastniť sa len raz v príslušnom kalendárnom roku.