Správa: Čo upravuje tzv. kurzarbeit?

Odpoveď: Zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje poskytovanie podpory v čase skrátenej práce, mal pôvodne nadobudnúť účinnosť 1. 1. 2022. Účinnosť zákona sa  posúva na 1.3.2022. Prostredníctvom tejto podpory bude môcť zamestnávateľ sčasti pokryť náhradu mzdy alebo náhradu platu zamestnanca v čase, keď z dôvodu trvania vonkajších faktorov nebude môcť prideľovať zamestnancom prácu v dohodnutom rozsahu.

V súčasnosti, keď nemôže zamestnanec vykonávať prácu z dôvodu prestoja, alebo iných prekážok na strane zamestnávateľa, patrí mu náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Ak nemôže vykonávať prácu pre nepriaznivé poveternostné vplyvy, patrí mu náhrada mzdy v sume najmenej 50 % jeho priemerného zárobku. Ak má zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov písomne vymedzené vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré nemôže zamestnancovi prideľovať prácu, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume najmenej 60 % jeho priemerného zárobku.

Ak zamestnávateľ požiada o podporu v čase skrátenej práce po dohode so zástupcami zamestnancov, alebo ak tí u neho nepôsobia, tak po dohode so zamestnancom, zamestnávateľ tak poskytne zamestnancovi počas trvania danej prekážky náhradu mzdy v sume najmenej 80 % priemerného zárobku zamestnanca. (Nakoľko bude zamestnávateľovi poskytnutá podpora v čase skrátenej práce vo výške 60 % priemerného hodinového zárobku zamestnanca, zamestnávateľ tak bude musieť zamestnancovi doplatiť 20 % z priemerného hodinového zárobku zamestnanca.) Ide o nižšiu sumu, ako by zamestnancovi prináležalo, ako v prípade niektorých iných prekážok v práci na strane zamestnávateľa, keď je zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy až v sume 100 % jeho priemerného zárobku. Preto sa do Zákonníka práce zaviedla podmienka, že zamestnávateľ môže požiadať o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce len po dohode so zástupcami zamestnancov, resp. po dohode so zamestnancom.

K takejto dohode však aj nemusí prísť, nakoľko zamestnanci v prípade poskytnutej podpory v čase skrátenej práce dostanú nižšiu náhradu mzdy, ako by im prislúchala v prípade iných prekážok na strane zamestnávateľa podľa Zákonníka práce. V prípade, že sa zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov resp. priamo so zamestnancom nedohodnú, vzniká tak spor o podanie žiadosti, ktorý v zmysle Zákonníka práce rieši rozhodca. Ten posúdi, či sú dôvody na podanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce zo strany zamestnávateľa opodstatnené a zároveň posúdi, či je opodstatnený nesúhlas zástupcov zamestnancov (zamestnanca). Ak rozhodca s podaním žiadosti súhlasí, nahrádza sa tým dohoda medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov (resp. zamestnancom).

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk