Správa: Čo presne znamená kurzarbeit?

Odpoveď: NR SR schválila nový zákon č. 215/2021 Z. z o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon vrátane súvisiacich noviel ostatných zákonov nadobudne účinnosť od 1. januára 2022 a bude upravovať trvalý kurzarbeit na Slovensku. V zákone o podpore v čase skrátenej práce sa bude systém kurzarbeit označovať ako „skrátená práca“. Trvalý kurzarbeit sa bude označovať ako skrátená práca a platiť bude len pre zamestnancov, pre SZČO nie. Na podpore sa bude podieľať štát aj zamestnávateľ.

Princíp fungovania skrátenej práce bude nasledovný:

  1. zamestnávateľ bude (za tých zamestnancov, ktorí môžu čerpať náhradu mzdy zo systému kurzarbeit) platiť nový druh poistenia, a to poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce, o ktoré sa mu zníži poistné na poistenie v nezamestnanosti
  2. v prípade splnenia podmienok na poskytnutie podpory zo systému kurzarbeit požiada zamestnávateľ o poskytnutie podpory úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
  3. Sociálna poisťovňa poskytne prostriedky úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
  4. úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne zamestnávateľovi podporu na čas skrátenej práce, ku ktorej ešte bude musieť prispieť z vlastných peňazí a všetky prostriedky bude musieť poskytnúť zamestnancovi ako náhradu mzdy.

Podporu zo systému skrátenej práce bude môcť získať každá fyzická osoba a právnická osoba, ktorá sa bude považovať za zamestnávateľa podľa § 7 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Z podpory poskytnutej zo systému kurzarbeit zamestnávateľovi bude môcť byť vyplácaná:

  • náhrada mzdy zamestnancom v pracovnom pomere (ide teda len o zamestnancov pracujúcich na základe pracovnej zmluvy; zamestnanci pracujúci na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru sú zo systému kurzarbeit vylúčení) a
  • náhrada mzdy športovcom na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.

Systém kurzarbeit sa aktivuje a zamestnávateľ z neho bude môcť čerpať podporu len vtedy, ak nastane tzv. „čas skrátenej práce“. Časom skrátenej práce sa rozumie čas od začatia obmedzenia činnosti zamestnávateľa vplyvom vonkajšieho faktora do skončenia obmedzenia činnosti zamestnávateľa. Obmedzením činnosti zamestnávateľa je prekážka v práci na strane zamestnávateľa v takom rozsahu, že zamestnávateľ nemôže najmenej jednej tretine zamestnancov prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času.

V súvislosti so systémom skrátenej práce sa novelizuje aj  Zákonník práce. V prípade niektorých prekážok v práci na strane zamestnávateľa môže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy v sume 100 % jeho priemerného hodinového zárobku. V prípade podpory zo systému skrátenej práce môže byť zamestnancovi vyplatená náhrady mzdy v nižšej sume. Preto je v Zákonníku prácu zakomponovaná podmienka, že zamestnávateľ môže požiadať o poskytnutie podpory zo systému kurzarbeit len po dohode so zástupcami zamestnancov alebo po dohode so zamestnancom (ak u neho nepôsobia zástupcovia zamestnancov). Ak zamestnávateľ potom po dohode so zástupcami zamestnancov alebo po dohode so zamestnancom (ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov) pri prekážke v práci na strane zamestnávateľa požiada o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce, tak poskytne zamestnancovi za čas trvania tejto prekážky v práci náhradu mzdy v sume najmenej 80 % jeho priemerného hodinového zárobku. V prípade nesúhlasu zamestnancov s podaním žiadosti rozhoduje rozhodca. Zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov (prípadne s jednotlivými zamestnancami) sa nemusia dohodnúť na tom, aby zamestnávateľ požiadal o poskytnutie podpory zo systému kurzarbeit. Predovšetkým zamestnanci tým môžu získať nižšiu náhradu mzdy, než aká by im patrila podľa Zákonníka práce. V prípade, že sa zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov (prípadne s jednotlivými zamestnancami) nedohodnú na tom, aby zamestnávateľ požiadal o poskytnutie podpory zo systému kurzarbeit, ide o spor o podanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk