Pracujem ako výrobný zamestnanec a zamestnávateľ mi nariadil, aby som išiel na preventívnu lekársku prehliadku vo vzťahu k práci v čase môjho osobného voľna. Je postup zamestnávateľa správny?

Odpoveď:

Uvádzate, že zamestnávateľ Vám plánuje účasť na preventívnej lekárskej prehliadke v čase, keď máte podľa rozvrhu pracovných zmien nepretržitý odpočinok denný/v týždni resp. v čase, keď nemáte zamestnávateľom určenú pracovnú zmenu.

 Podľa ust. § 30e ods. 2 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoOPVZ“) povinnosť zamestnanca podrobiť sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci na účel posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu upravuje osobitný predpis.“ Týmto osobitným predpisom je  zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoBOZP“), konkrétne ust. § 12 ods. 2 písm. i) z ktorého vyplýva zamestnanec je povinný podrobiť sa lekárskym preventívnym prehliadkam vo vzťahu k práci.“ Nemožno tiež opomenúť znenie ust. § 6 ZoBOZP, v ktorom sú upravené všeobecné povinnosti zamestnávateľa na úseku ochrany a bezpečnosti zdravia zamestnancov pri práci, ktorý v ods. 1 písm. q) konkretizuje povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu vrátane lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, a to v pravidelných intervaloch s prihliadnutím na charakter práce a na pracovné podmienky na pracovisku, ako aj vtedy, ak o to zamestnanec požiada.

Na základe uvedeného má zamestnávateľ v oblasti ochrany a bezpečnosti zdravia a zamestnancov viacero povinností, pričom jednou z nich je aj povinnosť zabezpečiť pre svojich zamestnancov vykonávanie zdravotného dohľadu vrátane lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a na strane druhej zamestnanec je povinný podrobiť sa týmto lekárskym preventívnym prehliadkam vo vzťahu k práci. V prípade, ak zamestnávateľ, plniac si povinnosti podľa zákona o BOZP ako aj zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, určí zamestnancovi účasť na preventívnej lekárskej prehliadke vo vzťahu k práci, ide o pokyn zamestnávateľa vydaný v súlade s vyššie uvedenými zákonmi, a zamestnanec je povinný v nadväznosti na ust. § 81 písm. a) Zákonníka práce, ust. § 12 ods. 2 písm. i) ZoOPVZ a ust. § 6 ods. 1 písm. q) ZoBOZP povinný takýto pokyn splniť a podrobiť sa preventívnej lekárskej prehliadke vo vzťahu k práci, v opačnom prípade, by mohlo byť jeho konanie (ak by odmietol preventívnu lekársku prehliadku vo vzťahu k práci zabezpečenú zamestnávateľom) hodnotené ako porušenie pracovnej disciplíny.

Zároveň  však treba podotknúť, vzhľadom na Vami popísaný skutkový stav, a teda, že zamestnávateľ tieto preventívne lekárskej prehliadky vo vzťahu k práci stanovuje na čas, kedy nemá zamestnanec určenú pracovnú zmenu, t.j. v čase jeho odpočinku (nepretržitý denný odpočinok alebo nepretržitý odpočinok v týždni), potom zastávame názor, že keďže časová organizácia preventívnych lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci nie je nikde presne upravená, účasť na preventívnej lekárskej prehliadke vo vzťahu k práci, na ktorej je zamestnanec povinný sa zúčastniť, je úkon realizovaný na pokyn zamestnávateľa, a preto výkon preventívnej lekárskej prehliadky vo vzťahu k práci mimo pracovnej zmeny zamestnanca by mal byť vykázaný ako práca nadčas.

V praxi môžu nastať dve situácie týkajúce sa účasti na preventívnej lekárskej prehliadky vo vzťahu k práci počas „osobného voľna“ zamestnanca, po prvé čas voľna nemusí byť len nepretržitým odpočinkom zamestnanca v týždni (podľa ust. § 93 Zákonníka práce), ale aj odpočinok medzi dvoma zmenami (v rámci pracovných dní zamestnanca podľa ust. § 93 Zákonníka práce) napr. pracovná zmena zamestnanca trvá od 8:00 do 16:00 a zamestnávateľ následne (na 16:30 h) zamestnanca vyšle na preventívnu lekársku prehliadku vo vzťahu k práci. V tomto prípade ide o pokyn zamestnávateľa, ktorý nie je v rozpore s legislatívou (nikde nie je uvedené, že preventívne lekárske prehliadky vo vzťahu k práci sa musia vykonávať v rámci pracovného času) a  zamestnanec je povinný sa preventívnej lekárskej prehliadky vo vzťahu k práci zúčastniť, potom pôjde o prácu nadčas v rámci pracovného dňa zamestnanca.

Druhou možnou situáciou je, ak by išlo účasť sa  na preventívnej lekárskej prehliadke vo vzťahu k práci v čase nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni (podľa ust. § 93 Zákonníka práce), nariaďovanie práce nadčas, t.j. aj výkon preventívnej lekárskej prehliadky vo vzťahu k práci v rámci dní pracovného pokoja (ust. § 94 Zákonníka práce) sa má riadiť pravidlami upravenými v ust. § 94 Zákonníka práce. V tomto prípade však prichádza ku konfliktu dvoch situácií, kedy zamestnanec je podľa zákona č. 355/2007 Z.z. povinný sa zúčastniť na preventívnej lekárskej prehliadke vo vzťahu k práci na jednej strane a na druhej strane ako sa má postaviť k tejto povinnosti, ak mu zamestnávateľ nariadi preventívnu lekársku prehliadku vo vzťahu k práci v dňoch pracovného pokoja v rozpore s ust. § 94 Zákonníka práce. V týchto prípadoch odporúčame upozorniť zamestnávateľa, aby v dňoch pracovného pokoja nariaďoval/dohadoval prácu = aj nadčasovú prácu  = aj preventívne lekárske prehliadky vo vzťahu k práci, striktne v súlade s ust. § 94 Zákonníka práce. Zároveň odporúčame obrátiť sa na zástupcov zamestnancov, ak pôsobia vo vašej organizácií, ktorí môžu takúto situáciu komunikovať a upraviť so zamestnávateľom (v Kolektívnej zmluve, ak u Vás pôsobí odborová organizácia). Zároveň máte možnosť obrátiť sa na príslušný Inšpektorát práce, ktorý „prešetrí“ postup zamestnávateľa, a teda, či v prípade preventívnych lekárskych prehliadkach vo vzťahu k práci, ktoré zamestnávateľ nariaďuje na nepretržitý odpočinok zamestnanca v týždni, ktorých je zamestnanec povinný sa zúčastniť, dodržiava zamestnávateľ ust. § 94 Zákonníka práce.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk