Otázka: Zamestnávateľ nás v práci sleduje  kamerami. Kameru má aj na chodbe, kde sa zamestnanci prezliekajú. Čo sa dá s tým robiť?

Odpoveď: Monitorovanie zamestnancov na pracovisku upravuje Zákonník práce v § 13 ods. 4,5 a 7. Pokiaľ sa zamestnávateľ rozhodne zaviesť na pracovisku kontrolný mechanizmus, napr. kamerový systém, musí tento zámer vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov. Ak túto podmienku nedodrží, mohol by byť zo strany inšpektorátu práce sankcionovaný za porušenie ustanovení Zákonníka práce.

Okrem toho, kontrolný mechanizmus môže zaviesť len v prípade, ak má na to vážne dôvody spočívajúce v povahe prevádzky. Zákon tento pojem nevymedzuje, ale môže ísť napr. o ochranu majetku napr. pred krádežami a pod. Podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva zamestnávateľ nesmie využívať kontrolný mechanizmus len na „čisté sledovanie pracovného výkonu zamestnancov“.  Takáto kontrola je prípustná len za predpokladu, ak je jediným možným prostriedkom dosiahnutia určitého konkrétneho oprávneného cieľa (napr. proti krádežiam v obchode). Za zásadne prípustné sa považujú príležitostné kontroly zamestnancov na pracovisku, ktoré slúžia k overeniu plnenia pracovných povinností zamestnancov.

Aj keď už zamestnávateľ zavedie kamerový systém, nemôže ním neoprávnene a neprimerane zasahovať do práv osoby, najmä do jeho súkromia, narúšať jeho dôstojnosť a pod. Monitorovanie priestorov, kde sa prezliekajú zamestnanci možno preto považovať za neoprávnené.

Zamestnanec má právo podať zamestnávateľovi sťažnosť, aby vykonal nápravu, upustil od takého konania a odstránil jeho následky. Ak by sa zamestnanec obával postihu za podanie sťažnosti, treba poukázať na ustanovenie § 13 ods. 4 Zákonníka práce, podľa ktorého Výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu alebo spoluzamestnancov. Nikto nesmie byť na pracovisku v súvislosti s výkonom pracovnoprávnych vzťahov prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že podá na iného zamestnanca alebo zamestnávateľa sťažnosť, žalobu, návrh na začatie trestného stíhania alebo iné oznámenie o kriminalite alebo inej protispoločenskej činnosti.  Okrem toho má zamestnanec možnosť domáhať sa svojej ochrany na súde.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk