Otázka: Aké mám nároky voči zamestnávateľovi ak na pracovnú cestu využijem súkromné motorové vozidlo?

Odpoveď:  Zákon o cestovných náhradách umožňuje zamestnancovi použiť na pracovnej ceste aj iné motorové vozidlo ako vozidlo zamestnávateľa, ale len po písomnej dohode so zamestnávateľom. Zamestnanec môže po dohode so zamestnávateľom na pracovnú cestu použiť aj cestné motorové vozidlo iné ako vozidlo zamestnávateľa. Zákon o cestovných náhradách nevymedzuje vlastníctvo cestného motorového vozidla. Môže ísť o vozidlo vo vlastníctve zamestnanca, jeho manžela/manželky, prípadne vozidlo požičané, ktoré je vo vlastníctve inej fyzickej alebo právnickej osoby. Zákon neukladá zamestnávateľovi povinnosť overiť, či zamestnanec má oprávnenie riadiť motorové vozidlo, či je vozidlo poistené.

Zamestnancovi v takýchto prípadoch patrí základná náhrada za každý kilometer jazdy v ustanovenej výške a náhrada za spotrebované pohonné látky podľa cien pohonných látok prepočítaných podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze alebo v osvedčení o evidencii motorového vozidla. Pri výpočte sa uplatňuje cena pohonných látok s DPH, pretože zamestnávateľ nárok na odpočet DPH nemá.

Náhrada za spotrebované pohonné látky sa vypočíta ako súčin ceny pohonnej látky a spotreby podľa technického preukazu. Aká cena pohonnej látky sa má použiť, presne stanovuje zákon, a to:

  1. a) buď cena pohonnej látky z dokladu o kúpe, z ktorého je zrejmá súvislosť s pracovnou cestou. V prípade, že má zamestnanec viacero dokladov o kúpe pohonnej látky, cena sa môže vypočítať aritmetickým priemerom preukázaných cien.
  2. b) alebo ak zamestnanec takýto doklad nemá, potom sa uplatní cena pohonnej látky, ktorá platila v čase nástupu na pracovnú cestu, zistená Štatistickým úradom SR. V tomto prípade sa neuplatňuje žiaden priemer, ale konkrétne jedna cena, ktorá je stanovená Štatistickým úradom SR.

Zákon o cestovných náhradách umožňuje písomnou dohodou medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ak na žiadosť zamestnanca sa použije cestné motorové vozidlo, stanoviť náhradu vo výške ceny cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy. Tento postup nie je možné použiť v prípade, ak sa cestné motorové vozidlo použije na žiadosť zamestnávateľa.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk