Správa: Čo ustanovuje nález Ústavného súdu SR č. 551/2021 Z. z.?

Odpoveď:  Z nálezu Ústavného súdu SR č. 551/2021 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 31. 12. 2021 vyplýva, že izoláciu bude možné po novom nariaďovať len v domácom prostredí. Do prijatia rozhodnutia Ústavného súdu bola izolácia a karanténa prípustná v domácom prostredí, nemocničnom alebo inom určenom zariadení.

Ústavný súd SR rozhodol, že všetky tieto druhy, až na izoláciu v domácom prostredí, sú protiústavným obmedzením osobnej slobody. Po nadobudnutí účinnosti nálezu ÚS SR je preto možné nariaďovať už iba izoláciu v domácom prostredí.

Izoláciou sa rozumie  oddelenie chorej osoby alebo osoby, u ktorej je podozrenie, že je chorá, od ostatných osôb, s cieľom zabrániť rozšíreniu nákazy. To však znamená, že takáto domáca izolácia nemôže byť nariaďovaná komukoľvek, ale len osobe chorej alebo osobe, u ktorej existuje rozumné, respektíve dôvodné podozrenie, že môže byť chorá.

Ústavný súd sčasti vyhovel návrhu verejnej ochrankyne práv, ktorá žiadala o posúdenie ústavnosti niektorých zásahov do práv počas pandémie na základe zákona o ochrane verejného zdravia. Rozhodol, že v nesúlade s ústavou je časť zákona, ktorá sa týka nariaďovania izolácie osobám mimo domáceho prostredia a karanténnych opatrení.

Vykonávacie predpisy vydané v nesúlade s nálezom Ústavného súdu stratili účinnosť dňom jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov SR. Táto strata účinnosti má právne účinky do budúcnosti, preto nezakladá náhradové nároky v dôsledku opatrení z minulosti.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk