Otázka: Do minulého mesiaca mne i mojim kolegom náš zamestnávateľ nariaďoval pracovnú pohotovosť doma a to aj počas dní, keď sme čerpali dovolenku s tým, že od 15:00 hod jedného dňa do 07:00 hod nasledujúceho dňa som mal preplatenú pohotovosť. Od tohto mesiaca nám zamestnávateľ oznámil, že počas dní dovolenky pohotovosť nebudeme mať nariadenú. Je to korektné?

Odpoveď:

Čas, počas ktorého sa zamestnanec zdržiava na dohodnutom mieste mimo pracoviska a je pripravený na výkon práce, ale prácu nevykonáva, je neaktívna časť pracovnej pohotovosti. Táto sa nezapočítava do pracovného času, je považovaná za dobu odpočinku.

Pracovnú pohotovosť môže zamestnávateľ nariadiť najviac v rozsahu osem hodín v týždni a najviac v rozsahu 100 hodín v kalendárnom roku. Nad rozsah osem hodín v týždni a 100 hodín v kalendárnom roku je pracovná pohotovosť prípustná len po dohode so zamestnancom.

Podľa § 96 ods. 6 Zákonníka práce „Čas, keď zamestnanec počas pracovnej pohotovosti vykonáva prácu, je aktívna časť pracovnej pohotovosti, ktorá sa považuje za prácu nadčas.“ Jednoducho a laicky povedané, pracovná pohotovosť v praxi znamená, že zamestnanec je pripravený na výkon práce na odlišnom mieste, ako je jeho pracovisko a čaká, či ho zamestnávateľ kontaktuje, aby nastúpil do práce. Zamestnanec môže byť v danú chvíľu doma, na chate, na návšteve u rodičov alebo kdekoľvek inde, kde sa so zamestnávateľom dohodne. V prípade, že zamestnávateľ potrebuje zamestnanca, kontaktuje ho a zamestnanec je povinný dostaviť sa na výkon práce.

A k otázke, či je možné nariadenie pracovnej pohotovosti v deň čerpania dovolenky? Striktnú odpoveď v Zákonníku práce nenájdeme. Je však nutné vychádzať z toho, že zmyslom a účelom dovolenky je odpočinok zamestnanca od práce a pracovného výkonu. Vzhľadom na to, že pri pracovnej pohotovosti nie je zamestnanec oprávnený nikam odcestovať, požívať alkoholické nápoje (pretože by počas výkonu práce mohol byť pod vplyvom alkoholu), potom je nutné to uzatvoriť tak, že by sa obchádzal aj účel dovolenky, pretože zamestnanec by bol obmedzený na svojom voľnom čase. Už len samotná povinnosť zamestnanca kontrolovať si e-maily, SMS správy či telefonáty môže byť pre zamestnanca bránením v riadnom odpočinku. Domnievame sa teda, že nariadenie pracovnej pohotovosti v dobe čerpania dovolenky nie je možné a to pre popretie zmyslu a účelu čerpania dovolenky.

Neriešenou otázkou zostáva, či je možné nariadiť pracovnú pohotovosť mimo pracoviska v deň voľna, ktoré zamestnávateľ poskytuje zamestnancom ako jednu z foriem benefitu. Často sa v praxi stretávame s tým, že zamestnávateľ poskytuje zamestnancom rôzne „free days“ alebo „sick days“ a podobne, čo sú vlastne dni plateného voľna, ktoré zamestnávateľ poskytuje nad rámec Zákonníka práce. Otázka je, či je možné nariadiť pracovnú pohotovosť mimo pracoviska počas takého dňa. Čerpanie týchto dní a ich rozvrhovanie sa neriadi právnou úpravou, ale najčastejšie sú upravené vnútornými predpismi. Pokiaľ ide o zmienené „sick days“, tieto majú slúžiť k tomu, aby zamestnanec zostal doma za účelom preliečenia sa a nemusel byť dočasne práceneschopný. Považujeme preto za nesprávne, aby mal zamestnanec nariadenú služobnú pohotovosť, pretože zdravotný stav by neumožňoval výkon práce.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk