Otázka: Je možné sa spätne vrátiť na pracovnú pozíciu, keď mi už bolo vyplatené odstupné? Po akej dlhej dobe, poprípade aj s možnosťou vrátiť odstupné?

Odpoveď: Ak sa pracovný pomer skončil dohodou alebo výpoveďou z niektorého z dôvodov, s ktorými  Zákonník práce spája povinnosť vyplatiť odstupné a zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodnú na vzniku nového pracovného pomeru, zamestnanec zvyčajne musí vrátiť odstupné alebo jeho časť, ak pracovný pomer vznikne pred uplynutím času určeného podľa poskytnutého odstupného. Pomerná časť odstupného sa určí podľa počtu dní od opätovného nástupu do pracovného pomeru do uplynutia času vyplývajúceho z poskytnutého odstupného.

Časom vyplývajúcim z poskytnutého odstupného je čas určený podľa počtu mesiacov, t. j. ak pri skončení pracovného pomeru zamestnancovi bolo vyplatené odstupné vo výške trojnásobku priemerného mesačného zárobku a ak nový pracovný pomer vznikne pred uplynutím troch mesiacov po skončení predchádzajúceho pracovného pomeru, zamestnanec bude musieť vrátiť pomernú časť odstupného. Zákonník práce však stanovuje, že povinnosť vrátiť odstupné, tak ako je uvedené vyššie, má zamestnanec len vtedy, ak sa so zamestnávateľom nedohodne inak a tým umožňuje zúčastneným stranám dohodnúť sa na vrátení odstupného v menšom rozsahu alebo vrátenie možno dohodou aj vylúčiť.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk