Správa: Od zamestnávateľa som dostal výpoveď. Pôsobia ale u nás odbory a dostal som informáciu, že moju výpoveď nedostali na prerokovanie. Ako sa môžem brániť?

Odpoveď:  Podľa § 74 Zákonníka práce výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa je zamestnávateľ povinný vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov, inak sú výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru neplatné. Zástupca zamestnancov je povinný prerokovať výpoveď zo strany zamestnávateľa do siedmich pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zamestnávateľom a okamžité skončenie pracovného pomeru do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zamestnávateľom. Ak v uvedených lehotách nedôjde k prerokovaniu, platí, že k prerokovaniu došlo.

V prípade, ak zamestnávateľ alebo aj zamestnanec neplatne skončí pracovný pomer, t. j. nesplní všetky náležitosti, podmienky, ktoré Zákonník práce požaduje pre jednotlivé spôsoby skončenia pracovného pomeru (napr. ako vo Vašom prípade, kedy je zamestnávateľ povinný prerokovať výpoveď zamestnanca so zástupcami zamestnancov, zamestnávateľ na túto povinnosť zabudne a zamestnanec sa môže domáhať na súde neplatnosti skončenia pracovného pomeru), môže druhý účastník pracovného pomeru namietať neplatné skončenie pracovného pomeru. Namietať neplatnosť skončenia pracovného pomeru možno len v prípade, ak ide o skončenie pracovného pomeru na základe právneho úkonu.

Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť.

Ide o prekluzívnu lehotu, v rámci ktorej sa možno obrátiť na súd – podať žalobu a požadovať vyslovenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru (po uplynutí tejto lehoty už nie je možné obrátiť sa na súd).

V prípade neplatného skončenia pracovného pomeru ide o relatívnu neplatnosť, ktorej sa môže dovolať len ten z účastníkov, ktorý je dôvodom neplatnosti postihnutý (t. j. voči komu bolo uplatnené neplatné skončenie pracovného pomeru).

Preto platnosť právneho úkonu, t. j. spôsobu skončenia pracovného pomeru, môže byť súdom posudzovaná nielen z hľadiska hmotno-právnych podmienok platnosti skončenia pracovného pomeru, ako ich ustanovuje Zákonník práce (napr. pri výpovedi sa požaduje jej písomná forma, doručenie, ponuka vhodnej práce a pod.), ale aj z hľadiska náležitostí právnych úkonov ako ich zakotvuje Občiansky zákonník, a to z hľadiska náležitosti vôle, prejavu vôle účastníka, ale aj súladu právneho úkonu so zákonom, dobrými mravmi, resp. v súvislosti s obchádzaním zákona.

O tom, že pracovný pomer sa skončil neplatne, musí rozhodnúť súd. Nie je relevantné to, že právny úkon smerujúci ku skončeniu pracovného pomeru je neplatný. Až do právoplatného rozhodnutia súdu sa pracovný pomer považuje za platne skončený. Preto o neplatné skončenie pracovného pomeru ide len vtedy, keď jeho neplatnosť bola vyslovená v rozhodnutí súdu. Bez súdneho rozhodnutia vo veci neplatnosti skončenia pracovného pomeru sa skončený pracovný pomer považuje za platne skončený.

Žalobu týkajúcu sa pracovnoprávneho sporu je potrebné podať na príslušný súd. Civilný sporový poriadok určuje pre každý kraj jeden súd, ktorý rozhoduje spory medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Sú to:

  1. Okresný súd Bratislava III pre bratislavský kraj,
  2. Okresný súd Piešťany pre trnavský kraj,
  3. Okresný súd Nové Mesto nad Váhom pre trenčiansky kraj,
  4. Okresný súd Topoľčany pre nitriansky kraj,
  5. Okresný súd Ružomberok pre žilinský kraj,
  6. Okresný súd Zvolen pre banskobystrický kraj,
  7. Okresný súd Poprad pre prešovský kraj,
  8. Okresný súd Košice II pre košický kraj.

Miestne príslušný súd je všeobecný súd žalovaného (t. j. súd, v ktorého obvode má žalovaná fyzická osoba trvalý pobyt, resp. právnická osoba sídlo). Alternatívne, popri tomto súde je však príslušný aj súd, v obvode ktorého má žalovaný miesto výkonu práce (táto výnimka sa ustanovuje s cieľom ochrany slabšej strany – zamestnanca).

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk