Správa: Momentálne pracujem ako sanitár v nemocnici. Týka sa kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre verejnú službu aj zdravotníckych zamestnancov a budem mať aj ja zvýšený plat o 3 percentá od júla 2022?

Odpoveď: Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022 v čl. I bod 2 upravuje okruh zamestnávateľov, pre ktorých je kolektívna zmluva záväzná a vychádza zo zákonnej úpravy uvedenej v §1 zákona č. 553/2003 Z. z. , ktorý upravuje odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Postavenie sanitárov upravuje zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle §27 ods. 1 písm. v) je sanitár zdravotníckym pracovníkom a nie je odmeňovaný v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z o odmeňovaní. Rovnako nemocnica nespadá pod okruh zamestnávateľov, ktorí sú definovaní v čl. I bod 2 kolektívnej zmluvy resp. v §1 zákona č. 553/2003 Z. z.

Spomínaná kolektívna zmluva vyššieho stupňa je záväzná iba pre zamestnávateľov uvedených v čl. I bod 2 a ich zamestnancov.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk