Otázka: Za akých podmienok vznikne zamestnávateľovi právo odstúpiť od pracovnej zmluvy, ktorú uzatvoril so zamestnancom:

Odpoveď: Právo zamestnávateľa na odstúpenie od zmluvy upravuje § 19 ods. 2 Zákonníka práce a to nasledovne:

  1. ide o situáciu, keď zamestnanec nenastúpil do práce v deň dohodnutý v pracovnej zmluve (§ 43 ods. 1 Zákonníka práce) bez toho, že by mu v tom bránila prekážka v práci (napr. dočasná pracovná neschopnosť – § 141 ods. 1 Zákonníka práce). Zamestnávateľ by však mal počkať s odstúpením od pracovnej zmluvy, pretože zamestnanec má v zmysle § 19 ods. 2 časový priestor, aby oznámil zamestnávateľovi, že mu v nastúpení do práce bránila prekážka v práci na jeho strane.
  2. ide o situáciu, keď zamestnanec nenastúpil do práce v deň dohodnutý v pracovnej zmluve a bránila mu v tom prekážka v práci a zároveň do troch pracovných dní o tejto prekážke zamestnávateľa neupovedomil (tu by malo ísť o prekážky v práci na strane zamestnanca, pretože v nástupe do práce môže brániť aj prekážka v práci na strane zamestnávateľa, ktorú však zamestnanec v zmysle § 144 Zákonníka práce neoznamuje),
  3. tretia situácia sa týka prípadu, ak bol zamestnanec po uzavretí pracovnej zmluvy právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin (k úmyselnému trestnému činu pozri § 15 TZ).

Odstúpiť od pracovnej zmluvy podľa § 19 ods. 2 Zákonníka práce môže zamestnávateľ v zmysle § 19 ods. 3 Zákonníka práce len dokiaľ zamestnanec nezačne vykonávať prácu.

Po začatí výkonu práce zamestnancom môže zamestnávateľ skončiť pracovný pomer inými spôsobmi, napr. v skúšobnej dobe, výpoveďou, dohodou alebo okamžitým skončením.

V súvislosti s postupom podľa § 19 Zákonníka práce vyvstáva otázka, či sa odstúpenie musí doručovať podľa § 38 Zákonníka práce. Vzhľadom na jeho následky, je možné sa domnievať, že ide o písomnosť, ktorá v princípe spôsobí zánik pracovného pomeru [v zmysle § 46 Zákonníka práce už pracovný pomer vznikne dňom dohodnutým ako deň nástupu do práce; pozn. uvedené však nemusí platiť v prípade odstúpenia z dôvodu právoplatného odsúdenia zamestnanca za úmyselný trestný čin)].

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk