Správa: Za akých podmienok môžem ako zamestnanec okamžite skončiť pracovný pomer?

Odpoveď: Dôvody okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca:

– zamestnanec podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú, preňho vhodnú prácu, vyžaduje sa lekársky posudok podľa § 16 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v ktorom lekár konštatuje, že zamestnanec nesmie/nemôže vykonávať takúto prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia. (Nepostačuje odporúčanie lekára o preradení z dôvodu, že by výkon doterajšej práce mohol mať vplyv na zdravie zamestnanca; ak ide o odporúčanie lekára zamestnávateľ môže zvážiť, ale nemusí vykonať preradenie.)

– zamestnávateľ zamestnancovi nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti (zamestnanec nemá povinnosť vopred upozorniť zamestnávateľa na nevyplatenie plnenia). Zákonník práce neuvádza minimálnu výšku, ale je možné predpokladať, že ak by išlo o malú sumu a prípadne aj omyl zamestnávateľa v zúčtovaní (a zamestnanec vedel o omyle a neupozornil zamestnávateľa), je potrebné prihliadať aj na to, že právo sa nemá zneužívať a právny úkon, ktorý je v rozpore s dobrými mravmi, je neplatný.

– bezprostredné ohrozenie života alebo zdravia zamestnanca, napr. zásadné nedodržiavanie BOZP zamestnávateľom, keď zamestnanec pociťuje ohrozenie na živote.

– mladistvý zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer, aj ak nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky.

Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel. Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk