Správa: Je potrebný súhlas zamestnanca s okamžitým skončením pracovného pomeru?

Odpoveď: Okamžité skončenie pracovného pomeru predstavuje veľmi významný zásah do existencie pracovného pomeru, pracovný pomer sa totiž končí okamžite – okamihom doručenia okamžitého skončenia pracovného pomeru. Okamžite skončiť pracovný pomer môže tak zamestnávateľ, ako i zamestnanec, ak vzniknú dôvody uvedené v § 68 ods. 1 a § 69 ods. 1 a 2 Zákonníka práce. Keďže ide o jednostranné skončenie pracovného pomeru, nevyžaduje sa ku skončeniu pracovného pomeru súhlas toho, komu je okamžité skončenie pracovného pomeru adresované.

Zamestnávateľ môže podľa § 68 Zákonníka práce okamžite skončiť pracovný pomer len vtedy, ak vznikne niektorý z týchto dôvodov:

– ak bol zamestnanec právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin (je potrebné právoplatné odsúdenie, nestačí, že zamestnanec je obvinený z trestného činu, príp. je vo väzbe)

– ak zamestnanec porušil závažne pracovnú disciplínu.

Zamestnávateľ však musí dodržať lehotu, v rámci ktorej môže okamžite skončiť so zamestnancom pracovný pomer; ak lehotu nedodrží, potom už nemôže voči zamestnancovi uplatniť okamžité skončenie pracovného pomeru. Okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnancom môže iba v lehote 2 mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie dozvedel, najneskôr však do 1 roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol.

Zamestnávateľ musí dávať pozor, s ktorými zamestnancami nesmie okamžite skončiť pracovný pomer. Ide o týchto zamestnancov: tehotné zamestnankyne, zamestnankyne na materskej dovolenke, zamestnanci/zamestnankyne na rodičovskej dovolenke, osamelí zamestnanci, ak sa starajú o dieťa mladšie ako 3 roky, alebo zamestnanci, ktorí sa osobne starajú o blízku osobu, ktorá je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím [ak nastanú dôvody pre okamžité skončenie pracovného pomeru, s týmito zamestnancami však môže skončiť pracovný pomer výpoveďou; osobitnú ochranu však má zamestnanec/zamestnankyňa na materskej/rodičovskej dovolenke – § 166 ods. 1 ZP, s nimi nemožno skončiť pracovný pomer ani výpoveďou – § 64 ods. 3 písm. b) ZP].

Ak ide o zamestnanca, ktorý je súčasne aj zástupcom zamestnancov, okamžité skončenie pracovného pomeru musí byť odsúhlasené zástupcami zamestnancov (§ 240 ods. 8 ZP). Ak by zamestnávateľ nesplnil túto podmienku, okamžité skončenie by bolo neplatné.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk