Po medializácii zmeny zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý 3. 5. 2023 schválila NR SR, sa na nás obracajú viacerí záujemcovia – žiadatelia o poskytnutie štátnej účelovej dotácie na rekreačný pobyt. V zmysle uvedenej novely sa od 1. 7. 2023 mení výška dotácie (§6 ods. 5) zo sumy najviac 50 eur na osobu na sumu najviac 100 eur na osobu. V prijatej zmene zákona od 1. 7. 2023, a nie až od 1. 1. 2024, vidíme však určité možné aplikačné problémy.

V zmysle §10 ods. 1 zákona dotáciu možno totiž poskytnúť na základe písomnej žiadosti (KOZ SR musí o dotáciu požiadať). Podľa §11, žiadosť o dotáciu na príslušný rozpočtový rok sa predkladá Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) v termíne od 1. 11 do 31. 12. predchádzajúceho rozpočtového roka. Domnievame sa, že zákon č. 544/2010 Z. z. v súčasne platnom znení neumožňuje žiadateľovi (KOZ SR) podať novú alebo doplňujúcu žiadosť o navýšenie dotácie na rok 2023, ale až novú žiadosť na rok 2024. V praxi by to mohlo znamenať, že pri súčasnej celkovej výške poskytnutej dotácie 250 000 eur sa bude môcť zúčastniť rekreácie menší počet osôb, ak by sa poskytovalo 100 eur/osoba. 

KOZ SR má s MPSVR SR platne uzatvorenú zmluvu o poskytnutí dotácie na rok 2023 v celkovom objeme 250 000 eur (50 eur/osoba, t. j. 5 000 osôb). Treba však poznamenať, že táto zmluva ani v súčasnom znení nie je v rozpore so schválenou zmenou zákona č. 544/2010 Z. z. (… najviac 100 eur …). Slovo najviac znamená, že to môže byť aj menej, t. j. aj 50 eur v zmysle platnej zmluvy. Akákoľvek zmena by vyžadovala uzavretie dodatku ku zmluve medzi KOZ SR a MPSVR SR. Zároveň má KOZ SR uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služieb so spoločnosťou SOREA (ako výsledok verejného obstarávania), kde je tiež zmluvne dojednaná suma 50 eur na osobu.

Preto sme sa s požiadavkou o zaujatie stanoviska obrátili na MPSVR SR ako poskytovateľa dotácie, v ktorého pôsobnosti je aj spomínaná novela zákona. Z MPSVR SR sme zatiaľ dostali odpoveď, že o tom, akým spôsobom sa bude na základe tejto novely postupovať ďalej v súvislosti s poskytnutou dotáciou pre rok 2023, nás budú informovať po 15. 7. 2023.

Nateraz je možné, na základe zmluvy uzatvorenej s MPSVR SR, ako aj na základe zmluvy so SOREA, poskytnúť na čiastočnú úhradu rekondičných pobytov pre dôchodcov dotáciu v sume 50 eur na jednu fyzickú osobu.