Pracujem ako vrátnik v 12-hodinových zmenách u zamestnávateľa, ktorý uplatňuje zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Pracujem striedavo od 6:00 do 18:00 hod a od 18:00 do 6:00 hod. Mám pochybnosť o korektnom poskytovaní príplatkov za sobotu, nedeľu a sviatok.

Počítajú sa zvýhodnenia od 0:00 do 24:00 hod.?

Odpoveď:

Podľa § 29 ods. 4 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme pri poskytovaní platu zamestnancom, na ktorých sa vzťahuje tento zákon, zamestnávateľ neuplatní okrem iného ustanovenia § 122b ods. 2 až 4 Zákonníka práce. Na základe uvedeného sa u zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sobota (nedeľa) začína od 0:00 hod. v sobotu (nedeľu) a končí o 24:00 hod. v sobotu (nedeľu). To znamená, že zamestnávateľ bude podľa údajov uvedených v otázke poskytovať zamestnancovi príplatok za prácu v sobotu (nedeľu) podľa § 17 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme pri zmene, ktorá nastupuje do práce od 18:00 do 6:00 hod., za hodiny práce od 18:00 hod. do 24:00 hod., t.j. za 6 hodín, ak v tomto čase nie je poskytovaná prestávka v práci.

Odlišná situácia je pri odmeňovaní za prácu vo sviatok. Ustanovenie § 95 Zákonníka práce sa vzťahuje aj na zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a teda platí, že na pracoviskách s nočnými zmenami sa začína deň pracovného pokoja hodinou zodpovedajúcou nástupu pracovnej zmeny, ktorý v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá ranná zmena.

Znamená to, za prácu že ak zamestnanec nastúpil na zmenu vo sviatok o 6:00 hod, má nárok na príplatok za prácu vo sviatok za celú zmenu do jej skončenia.

Zamestnanec, ktorý nastúpil na zmenu o sviatok o 18:00 hod a zmena končí druhý deň, ktorý už nie je sviatkom o 6:00 hod., má nárok na na príplatok za sviatok za celú zmenu, nielen za čas od 18:00 do 24:00 hod.

Zamestnanec, ktorý nastúpil na zmenu o 18:00 v deň pred sviatkom a pracovnú zmenu skončil o 6:00 hod v deň sviatku, nemá nárok na príplatok za prácu vo sviatok.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk