Otázka:  Počas niektorých pracovných dní absolvujem dve, niekedy aj tri pracovné cesty. Nemám však vždy poskytnuté stravné. Aké pravidlá existujú pri poskytovaní stravného pri tuzemských pracovných cestách?

Odpoveď:

Stravné pri tuzemskej pracovnej ceste je náhrada, na ktorú má zamestnanec nárok podľa zákona o cestovných náhradách. Jej nárok (prípadne nárok nemusí vzniknúť) vzniká uplynutím času podľa zákona o cestovných náhradách, pričom nárok na stravné patrí zamestnancovi za každý kalendárny deň.

Zákon stanovuje časové pásma pri pracovnej ceste:

  1.  5 až 12 hodín (vrátane),
  2.  nad 12 hodín až 18 hodín (vrátane),
  3.  nad 18 hodín.

Suma stravného je teda ustanovená v závislosti od času trvania pracovnej cesty v kalendárnom dni.

Zamestnanec má nárok na stravné, aj jeho pracovná cesta trvá najmenej 5 hodín v rámci jedného kalendárneho dňa. Stravné je určené pevnou sumou pre jednotlivé časové pásma a z tohto dôvodu sa jeho použitie zo zamestnanca nepreukazuje.

Hodnotu stravného pre jednotlivé časové pásma ustanovuje opatrením Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky:

  1. pre časové pásmo od 5 do 12 hodín,
  2. pre časové pásmo od 12 hodín do 18 hodín,
  3. pre časové pásmo nad 18 hodín.

Zamestnávateľ môže vyslať zamestnanca na pracovnú cestu, ktorá trvá menej ako 5 hodín. V takom prípade zákonný nárok zamestnanca na stravné nevzniká, avšak zamestnávateľ môže zamestnancovi poskytnúť stravné až do výšky stravného stanoveného pre 5 až 12 hodín. Spravidla ide o situáciu, keď zamestnávateľ vyšle zamestnanca na pracovnú cestu v obvyklom čase obeda, raňajok, či večere, čím zamestnancovi znemožní stravovať sa zvyčajným spôsobom. Zamestnávateľ môže zabezpečiť aj bežné stravovanie u iného zamestnávateľa. V takom prípade stravné zamestnancovi nepatrí.

Ak zamestnanec vykoná počas kalendárneho dňa viac pracovných ciest, z ktorých každá trvá menej ako 5 hodín, pričom celkový súčet trvania týchto pracovných ciest je 5 hodín a viac, patrí mu stravné. Rozsah stravného sa určí celkovou dĺžkou trvania pracovných ciest v danom dni.

Ak zamestnanec vykoná počas dvoch kalendárnych dní pracovnú cestu, ktorá trvá v každom dni menej ako 5 hodín, avšak celkovo trvá najmenej 5 hodín, zamestnancovi sa poskytne stravné v sume ustanovenej pre časové pásmo  5 až 12 hodín.

Ak zamestnanec vykoná počas pracovnej zmeny spadajúcej do dvoch kalendárnych dní viac pracovných ciest, z ktorých každá trvá menej ako 5 hodín, avšak celkový súčet trvania týchto pracovných ciest  je 5 hodín a viac, zamestnancovi sa poskytne stravné za celkový čas trvania týchto pracovných ciest.

Ak by zákon nešpecifikoval tieto výnimky, posudzovali by sa jednotlivé pracovné cesty individuálne, čo by často viedlo k tomu, že zamestnancovi nevzniká nárok na stravné v súlade so zákonom o cestovných náhradách.

Stravné pre jednotlivé pásma, prípadne stravné dohodnuté pri osobitnej povahe povolania sa vyplatí v plnej výške za predpokladu, že nie je zamestnancovi na pracovnej ceste poskytnuté stravovanie. V prípade, že zamestnávateľ poskytne zamestnancovi stravovanie na pracovnej ceste, kráti sa stravné nasledovne:

  1. ak je poskytnuté bezplatné stravovanie v celom rozsahu (raňajky, obed, večera), nevzniká nárok na stravné,
  2. ak sú poskytnuté raňajky, kráti sa stravné o 25 % z ustanovenej hodnoty stravného pre časové pásmo nad 18 hodín,
  3. ak je poskytnutý obed, kráti sa stravné o 40 % z ustanovenej hodnoty stravného pre časové pásmo nad 18 hodín,
  4. ak je poskytnutá večera, kráti sa stravné o 35 % z ustanovenej hodnoty stravného pre časové pásmo nad 18 hodín.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk