Ako je to s opätovným  posúdením zdravotnej spôsobilosti na prácu, ak s predchádzajúcim posúdením zdravotného stavu zamestnanec nesúhlasí?

Lekárske posudky v súvislosti s posúdením zdravotnej spôsobilosti na výkon práce vypracovávajú  lekári pracovnej zdravotnej služby, ktorá u zamestnávateľa pôsobí alebo v niektorých prípadoch aj lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria poskytujúci všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast, ktorí nie sú lekármi pracovnej zdravotnej služby.

Čo v prípade, že zamestnanec nesúhlasí so závermi lekárskeho posudku o jeho spôsobilosti, resp. nespôsobilosti na výkon práce?

Novelou zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá nadobudla účinnosť dňa 1. augusta 2014 (novela bola vykonaná zákonom č. 204/2014 Z.z.) bol do zákona zavedený inštitút opätovného posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu.

V tejto súvislosti môžeme pre zjednodušenie rozlišovať dve fázy tohto procesu:

  1. Fáza:

Ak sa zamestnanec, domnieva, že posúdenie jeho zdravotnej spôsobilosti na prácu je nesprávne, môže písomne požiadať o preskúmanie lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu lekára, ktorý lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu vydal. Lekár je povinný najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti písomne informovať zamestnanca o spôsobe vybavenia žiadosti o preskúmanie lekárskeho posudku. Lekár môže záver lekárskeho posudku potvrdiť alebo zmeniť.

  1. Fáza:

Ak lekár (ide o lekára, ktorý vyhotovoval pôvodný lekársky posudok) lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu nezmení, zamestnanec môže písomne požiadať o opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť v univerzitnej nemocnici alebo vo fakultnej nemocnici, ktorú vykonávajú lekári s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo alebo špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia. Zamestnanec musí o opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu požiadať prostredníctvom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (t.j. lekára), ktorý mu vydal pôvodný lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu. Ten odošle žiadosť zamestnanca spolu so súvisiacou zdravotnou dokumentáciou poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť v univerzitnej nemocnici alebo vo fakultnej nemocnici a ktorý má sídlo najbližšie k miestu pracoviska zamestnanca.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť v univerzitnej nemocnici alebo vo fakultnej nemocnici do 30 dní od doručenia žiadosti záver lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu buď potvrdí, alebo ak bola zdravotná spôsobilosť na prácu posúdená nesprávne, vydá nový lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu. V prípade zložitého posúdenia, sa môže lehota predĺžiť o ďalších 30 dní. Nový lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu doručí zamestnancovi a kópiu lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu doručí zamestnávateľovi a lekárovi, ktorý pôvodný lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu vydal.

Náklady v súvislosti s opätovným posúdením zdravotnej spôsobilosti na prácu uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť v univerzitnej nemocnici alebo vo fakultnej nemocnici buď žiadateľ, ak sa záver pôvodného lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu potvrdí, alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý posudzoval zdravotnú spôsobilosť na prácu, ak sa záver pôvodného lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu nepotvrdí.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk