Správa: Ako je to s prácou počas výpovednej doby, ak zamestnávateľ ruší svoje pracovisko a nemám si ju kde odpracovať?

Odpoveď: Ak sa zrušuje pracovisko, na ktorom vykonáva prácu zamestnanec, môže ísť o dva dôvody, ktoré sú súčasne aj dôvodmi výpovede:

  1. a) ak sa zrušuje zamestnávateľ alebo ak sa premiestňuje zamestnávateľ a zamestnanec nesúhlasí so zmenou miesta výkonu práce
  2. b) ak zamestnávateľ písomne rozhodne o organizačných zmenách, v dôsledku ktorých sa zruší jedno alebo viacero pracovísk alebo pracovných pozícií u zamestnávateľa a zamestnanec sa teda stane pre zamestnávateľa nadbytočným ( tzv. organizačné dôvody).

Ku skončeniu pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. a) a b) ZP môže dôjsť dvoma spôsobmi, a to výpoveďou alebo dohodou.

Ak je daná výpoveď z jedného z vyššie uvedených dôvodov, pracovný pomer sa skončí až uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

Počas výpovednej doby pracovný pomer trvá a zamestnávateľ je povinný zamestnancovi riadne prideľovať prácu. Ak v dôsledku organizačnej zmeny nastane situácia, kedy zamestnávateľ nebude mať možnosť zamestnancovi počas plynutia výpovednej doby prideľovať prácu, pôjde o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, za ktorú má zamestnane nárok na náhradu mzdy.

V takomto prípade teda zamestnanec nebude pracovať ani počas výpovednej doby, lebo zamestnávateľ nebude mať pre neho prácu, za tento čas bude mať zamestnanec nárok na náhradu mzdy a pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby.

Ak sa zamestnanec a zamestnávateľ dohodnú na skončení pracovného pomeru z jedného z vyššie uvedených dôvodov, pracovný pomer sa skončí v deň dojednaný v dohode.

Ak je dôvodom skončenia pracovného pomeru jeden z vyššie uvedených dôvodov, zamestnanec má nárok na odstupné, ktoré sa vypláca pri skončení pracovného pomeru spolu so mzdou za posledný mesiac trvania pracovného pomeru.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk