Otázka: Dostal som ponuku privyrobiť si na dohodu o vykonaní práce. Zvažujem, že by som to prijal. Chcem sa opýtať, či som povinný oznámiť to môjmu súčasnému zamestnávateľovi, u ktorého pracujem na pracovný pomer. Nerád by som niečo porušil, ale vo firme panuje závisť, preto ak to nie je nevyhnutné, radšej by som o tom mlčal.

Odpoveď: Z pohľadu povinností voči Vášmu súčasnému zamestnávateľovi je dôležité, aký predmet činnosti vykonávajú Váš zamestnávateľ, u ktorého v súčasnosti pracujete na pracovný pomer a Váš potenciálny zamestnávateľ, u ktorého zvažujete začať pracovať na dohodu o vykonaní práce. Pokiaľ ide o činnosť, ktorá má konkurenčný charakter (zjednodušene, títo dvaja zamestnávatelia si na trhu môžu konkurovať), ste povinný vyžiadať si od Vášho súčasného zamestnávateľa predchádzajúci písomný súhlas s prácou u nového zamestnávateľa. Skutočnosť, že u nového zamestnávateľa budete pracovať len na dohodu o vykonaní práce, a nie na pracovný pomer, nie je rozhodujúca. Podstatný nie je ani druh vykonávanej práce, resp. pracovnej úlohy.

Pri posudzovaní konkurenčného charakteru je v prvom rade potrebné vychádzať z predmetu činnosti, ktorý podnikateľské subjekty majú uvedený v príslušnom registri. Napríklad, pokiaľ ide o obchodnú spoločnosť v obchodnom registri, v prípade živnostníkov v živnostenskom registri. Zároveň je vhodné spomenúť, že konkurenčný aspekt je potrebné skúmať aj s prihliadnutím na širšie súvislosti, napr. územie, na ktorom dané subjekty pôsobia, konkrétny segment podnikania a pod. Tieto môžu byť užšie ako v registri zapísaný predmet činnosti alebo územie celej Slovenskej republiky. Obmedzenie zamestnanca vykonávať zárobkovú činnosť je potom na mieste tam, kde tieto subjekty predstavujú jeden pre druhého konkurenciu. Nie je totiž žiaduce, aby zamestnanec súčasne pracoval u takýchto zamestnávateľov, napríklad preto, že môže mať prístup k informáciám, ktoré nie sú verejné známe a konkurencia by ich mohla využiť vo svoj prospech a pod.

Existujú však aj výnimky, kedy sa súhlas zamestnávateľa opísaný vyššie nevyžaduje. Je to v prípade, ak ide o výkon vedeckej, pedagogickej, publicistickej, lektorskej, prednášateľskej, literárnej a umeleckej činnosti.

Z pohľadu postupu je dôležité vedieť, že ak zamestnanec požiada o udelenie súhlasu a zamestnávateľ sa do 15 dní od doručenia žiadosti nevyjadrí, platí, že zamestnávateľ súhlas udelil. Raz udelený súhlas je možné odvolať len z vážnych dôvodov. Tieto dôvody zamestnávateľ musí uviesť v písomnom odvolaní súhlasu. Následne, po doručení odvolania súhlasu, je zamestnanec povinný výkon danej činnosti bez zbytočného odkladu ukončiť.

Porušenie vyššie uvedených povinností možno považovať za porušenie pracovnej disciplíny, napríklad konanie v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa, čo môže viesť až k prípadným  pracovnoprávnym postihom. Ak sa preto domnievate, že vo Vašom prípade by mohlo ísť o výkon činnosti, ktorá má k predmetu činnosti Vášho zamestnávateľa konkurenčný charakter, odporúčame Vám pre istotu vyžiadať si od Vášho súčasného zamestnávateľa predchádzajúci písomný súhlas.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk