Správa: Čo je pracovná zmena?

Odpoveď: Pracovná zmena je časť ustanoveného týždenného pracovného času, ktorý je zamestnávateľ povinný na základe dopredu určeného rozvrhu pracovných zmien odpracovať v rámci 24 hodín po sebe nasledujúcich, a prestávka v práci. Z uvedeného ustanovenia Zákonníka práce vyplýva, že zákon jednoznačne považuje prestávku v práci za súčasť pracovnej zmeny, aj keď sa nezapočítava do pracovného času.

Napr. ak je u zamestnávateľa určený 40-hodinový pracovný čas, zamestnávateľ nevyužíva pružný pracovný čas a zamestnanci začínajú pracovať o 7. hodine, tak by mali pracovať do 15.30 hodiny. Ak chce zamestnanec odchádzať zo zamestnania o 15.00 hodine a svoje rozhodnutie zdôvodňuje tým, že prestávku nepotrebuje, lebo sa stravuje v priebehu dňa pri práci, tento jeho postup je nesprávny. Podľa Zákonníka práce pozostáva pracovná zmena z pracovného času, ktorý je zamestnanec povinný odpracovať, a z prestávky v práci.

Tzn., že si zamestnanec nemôže skrátiť pracovnú zmenu o 0,50 hodiny s uvedením, že prestávku nepotrebuje. V prípade, že by takto postupoval, zamestnávateľ by neodpracované 2,50 hodiny týždenne považoval za absenciu.

Zamestnanec môže pracovať:

  • v rannej zmene, ktorá nesmie začínať pred 6. hodinou a jej prevažná časť spadá do času medzi 6. hodinou a 14. hodinou,
  • v odpoludňajšej zmene,ktorá nesmie končiť po 22. hodine a jej prevažná časť trvá medzi 14. hodinou a 22. hodinou,
  • v nočnej zmene,ktorej prevažná časť spadá do obdobia od 22. hodiny a 6. hodiny ráno.

Práca na zmeny je spôsob organizácie pracovného času, pri ktorom zamestnanci jeden druhého striedajú na rovnakom pracovisku podľa určitého rozvrhu a v priebehu určitého obdobia dní alebo týždňov pracujú v rôznom čase. To platí aj vtedy, ak pri striedaní zamestnancov v zmenách dôjde k súbežnému výkonu práce zamestnancov nadväzujúcich zmien. Zamestnanec pracujúci v pracovných zmenách je každý zamestnanec, ktorého pracovný režim je organizovaný formou práce na pracovné zmeny.

Začiatok a koniec pracovného času a rozvrh pracovných zmien určí zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov.

Zamestnávateľ môže rozdeliť pracovnú zmenu na 2 časti. Rozvrhnutie pracovného času je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi najmenej týždeň dopredu s platnosťou najmenej na týždeň.

Ak to prevádzka zamestnávateľa dovoľuje, zamestnávateľ je povinný povoliť zamestnancovi, a to na základe jeho žiadosti zo zdravotných dôvodov alebo iných vážnych dôvodov na jeho strane, vhodnú úpravu určeného týždenného pracovného času alebo ju s ním za tých istých podmienok dohodnúť v pracovnej zmluve.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk