Má zamestnávateľ povinnosť poskytovať zamestnancom pracovný odev a pracovnú obuv? V akom rozsahu a za akých podmienok vzniká zamestnávateľovi predmetná povinnosť?

Odpoveď:

Zamestnávateľ je v zmysle § 6 ods. 2 písm. b) a c) a § 9 ods. 1 písm. d) zákona č.124/ 2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. (ďalej iba „zákon o BOZP“) povinný:

  • bezplatne poskytovať zamestnancom, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia potrebné účinné osobné ochranné prostriedky vrátane pracovných odevov a obuvi na bezplatné používanie a viesť evidenciu o ich poskytnutí,
  • udržiavať pracovné prostriedky v použiteľnom a funkčnom stave a dbať o ich riadne používanie,
  • kontrolovať, či zamestnanci pracovné ochranné prostriedky riadne používajú.

Zákon o BOZP navyše v rámci ustanovenia § 6 ods. 3 písm. a) ustanovuje zamestnávateľovi povinnosť poskytovať zamestnancom pracovný odev a pracovnú obuv, ak pracujú v prostredí, v ktorom odev alebo obuv podlieha mimoriadnemu opotrebovaniu alebo mimoriadnemu znečisteniu. Minimálne požiadavky na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov potrebných na ochranu života a zdravia zamestnancov pri práci sú ustanovené prostredníctvom Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 395/ 2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len „nariadenie vlády“). Osobným ochranným pracovným prostriedkom však pre uvedené účely nie je bežný pracovný odev, uniforma a obuv. V zmysle § 2 ods. 5 spomínaného nariadenia vlády pracovný odev alebo pracovnú obuv zamestnávateľ musí poskytnúť zamestnancovi, ktorý pracuje v prostredí, v ktorom odev alebo obuv podliehajú mimoriadnemu opotrebovaniu alebo mimoriadnemu znečisteniu, ak sa stanú nepoužiteľné a čas kratší ako šesť mesiacov.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk