Otázka: Vo firme pracujem od r. 2019. Najprv som dostal pracovnú zmluvu na jeden rok, potom mi ju predĺžili o ďalší rok. Teraz mi oznámili ďalšie predĺženie. Zostal som prekvapený, pretože som počítal s tým, že doba určitá môže byť najviac na dva roky. Ako to teda je, môžu mi zmluvu ešte predĺžiť?

Odpoveď: Čiastočne máte pravdu. Vo všeobecnosti platí, že pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky a v rámci dvoch rokov ho možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť najviac dvakrát. Uplatňujú sa však aj určité výnimky, napríklad ak ide o zastupovanie zamestnanca alebo zamestnankyne počas materskej alebo rodičovskej dovolenky, počas dočasnej pracovnej neschopnosti, počas dlhodobého uvoľnenia na výkon verejnej funkcie, ďalej ak ide o výkon sezónnych prác, výkon prác dohodnutých v kolektívnej zmluve, napríklad na časovo obmedzených projektoch, prácu vysokoškolských pedagógov alebo tvorivých zamestnancov vedy a výskumu a pod. Súvisiacu právnu úpravu nájdete v § 48 Zákonníka práce. Z uvedeného vyplýva, že v niektorých prípadoch je prípustné aj dohodnutie, resp. predĺženie pracovného pomeru na určitú dobu nad dva roky. Tieto výnimky sa uplatňujú štandardne, bez ohľadu na pandémiu COVID-19.

Popri tom je ale potrebné si uvedomiť, že novela Zákonníka práce s účinnosťou od 4. apríla 2020 zaviedla určité zmeny, ktorých cieľom je reagovať na aktuálnu situáciu súvisiacu s pandémiou COVID-19. Medzi jednu z takýchto zmien patrí aj prechodné ustanovenie § 252o Zákonníka práce, podľa ktorého pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa má skončiť uplynutím dohodnutej doby trvania v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho predĺženie, je možné predĺžiť jedenkrát a najviac o jeden rok. Mimoriadna situácia vyhlásená uznesením vlády z 11. marca 2020 v Slovenskej republike pritom stále trvá. Vo Vašom prípade to teda znamená, že Váš zamestnávateľ sa zrejme rozhodol využiť túto prechodnú úpravu a predĺženie pracovného pomeru na určitú dobu o ďalší rok oprieť práve o spomínané ustanovenie.

V tejto súvislosti pre úplnosť ešte uvádzame, že predĺženie pracovného pomeru na určitú dobu podľa predmetného prechodného ustanovenia je zamestnávateľ povinný vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov, ak u neho pôsobia. Ak k takémuto prerokovaniu nedôjde, pracovný pomer sa bude považovať za pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk