Správa: Čo presne obnáša kompetencia zástupcov zamestnancov týkajúca sa práva na informácie?

Odpoveď: Zákonník práce determinuje samotný obsah pojmu informovanie, pričom pod týmto pojmom rozumie poskytnutie údajov zamestnávateľom zástupcom zamestnancov s cieľom oboznámenia sa s obsahom informácie. Pojem informovanie zamestnávateľa je vymedzený vo vzťahu k zástupcom zamestnancov, čo nepriamo vytvára dojem explicitného vylúčenia zamestnancov z okruhu oprávnených osôb. Z hľadiska osobného rozsahu, na rozdiel od ustanovenia § 229 ods. 2 ZP, zákon v ustanovení § 238 ods. 1 za adresáta splnenia informačnej povinnosti považuje nie zamestnancov, ale zástupcov zamestnancov.

Rozsah informačnej povinnosti zamestnávateľa z hľadiska vecnej stránky je konkretizovaný tak, že sa vzťahuje len na informovanie o svojej hospodárskej a finančnej situácii a o predpokladanom vývoji činnosti zamestnávateľa. Ustanovuje sa tým okruh informačných kategórií, t. j. určenie, akým spôsobom a o čom všetkom je zamestnávateľ povinný zástupcov zamestnancov informovať. Už zo samotnej gramatickej formulácie tejto povinnosti zamestnávateľa vyplýva, že ide o permanentnú, nie jednorazovú povinnosť zamestnávateľa vo vzťahu k zástupcom zamestnancov.

Obsahom zákonnej úpravy je ďalej negatívne vymedzenie práva na informácie, t. j. prípady oprávňujúce zamestnávateľa na odmietnutie poskytnúť informácie. Zákonník práce oprávňuje zamestnávateľa odmietnuť poskytnutie určitých informácií o svojej hospodárskej a finančnej situácii a o jej predpokladanom vývoji, prípadne zaviazať zástupcov zamestnancov povinnosťou mlčanlivosti. Ide o informácie, ktoré by mohli zamestnávateľa poškodiť. Zamestnávateľ je taktiež oprávnený vyžadovať, aby sa tieto informácie považovali za dôverné. Zákonník práce detailnejšie neupravuje túto problematiku.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk