Je možné, aby mi zamestnávateľ neuznal vyšetrenie u lekára a bola mi udelená na uvedený deň absencia?

Odpoveď:

Za neospravedlnenú neprítomnosť zamest­nanca nie je možné považovať nenastúpenie do práce z dôvodu prekážky v práci ustanovenej Zákonníkom práce, aj keď zamestnávateľovi táto skutočnosť nebola oznámená a zamestnanec nepožiadal o pracovné voľno.

Podmienky oznamovania a preukazovania prekážok v práci upravuje § 144 Zákonníka práce.

Podľa § 144 ods. 1 Zákonníka práce, ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa je povinný včas  požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Pojem „včas“  sa viaže k možnosti zamestnanca oznámiť, že u neho nastane prekážka v práci a zároveň v možnosti zamestnávateľa, aby mal možnosť reagovať na výpadok pracovnej sily.

Zamestnanec v zmysle § 144 ods. 1 včas žiada o poskytnutie pracovného voľna. Všeobecne platí, že pracovné voľno sa musí poskytnúť, ak nemožno činnosť vykonať mimo pracovného času (napr. v niektorých prípadoch vyšetrenie a ošetrenie; naopak ak ide napr. o dočasnú pracovnú neschopnosť, materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku, tieto sa logicky nemôžu viazať na požiadavku ich vykonania mimo pracovného času).

Aj v prípade, že prekážka nie je vopred známa je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu. Ideálne je telefonicky alebo elektronickou poštou.

V túto chvíľu v princípe nežiada o pracovné voľno, ale o ospravedlnenie neprítomnosti v práci a o jej predpokladanom trvaní.

V zásade možno vyvodiť z ustanovenia § 144 ods. 1 Zákonníka práce pre zamestnanca nasledovné povinnosti:

  1. Ak ma zamestnanec vedomosť o prekážke v práci vopred, je povinný svoju neprítomnosť v práci a jej predpokladané trvanie zamestnávateľovi vopred a bez zbytočného odkladu.
  2. Ak zamestnanec nemá vedomosť o prekážke v práci vopred, je povinný oznámiť zamestnávateľovi, že nenastúpi do práce, ale ide na vyšetrenie k lekárovi. Má tak urobiť bez zbytočného odkladu, t.j. vo väčšine prípadov to môže urobiť pred samotným začiatkom pracovnej zmeny.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk