Otázka:  Počas čerpania dovolenky som išla na lekárske vyšetrenie. Zamestnávateľ mi odmietol prerušiť dovolenku s vysvetlením, že nemám nárok na prerušenie dovolenky a musím absolvovať vyšetrenie počas dovolenky.

Odpoveď:

Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca.

Zamestnávateľ nesmie určiť čerpanie dovolenky na obdobie, keď je zamestnanec uznaný za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, a na obdobie, počas ktorého je zamestnanec na materskej dovolenke a rodičovskej dovolenke. Počas ostatných prekážok v práci na strane zamestnanca môže zamestnávateľ určiť zamestnancovi čerpanie dovolenky len na jeho žiadosť. Vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení je prekážkou v práci na strane zamestnanca, kedy môže byť zamestnancovi nariadené čerpanie dovolenky len s jeho súhlasom. Pre posúdenie uvedenej skutočnosti treba brať do úvahy aj to, či zamestnávateľ v čase nariadenia dovolenky vedel o prekážkach v práci na strane zamestnanca, t.j., či ho o nich zamestnanec vopred informoval a či zamestnávateľ vedel, že zamestnávateľ určuje čerpanie dovolenky na čas, kedy zamestnancovi vzniká prekážka v práci. Domnievame sa, že ak zamestnávateľ nariadil čerpanie dovolenky a nebol vopred informovaný o návšteve lekára, ktorú musí zamestnanec absolvovať, nejedná sa o prekážku v práci na strane zamestnanca.

Zo zákona dochádza k prerušeniu dovolenky  v prípadoch, ak nastúpi zamestnanec v priebehu dovolenky službu v ozbrojených silách, ak bol uznaný za dočasne práceneschopného pre chorobu alebo úraz alebo ak ošetruje chorého člena rodiny. To neplatí, ak zamestnávateľ určí čerpanie dovolenky na čas ošetrovania chorého člena rodiny na žiadosť zamestnanca. 

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk