Otázka: Nadriadený nás v našej firme núti vyčerpať celú dovolenku. Iné spoločnosti umožňujú presunutie dovolenky v rozsahu 5 až 10 dní. Mám možnosť odmietnuť tento postup zamestnávateľa a trvať na presune dovolenky do ďalšieho kalendárneho roka?

Odpoveď:

Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom. Zamestnanec by si mal dovolenku čerpať v súlade s plánom dovolenky tak, aby ju celú vyčerpal do konca kalendárneho roku. Zamestnávateľ určuje aspoň 4 týždne dovolenky v roku. Pri čerpaní sa prihliada na úlohy zamestnávateľa a oprávnené záujmy zamestnanca.

V niektorých prípadoch sa môže stať, že sa dovolenka nevyčerpala v kalendárnom roku, za ktorý sa poskytla. § 113 ods. 2 až 5 Zákonníka práce upravuje pravidlá v prípade, ak si zamestnanec nemôže vyčerpať dovolenku do konca kalendárneho roka, za ktorý sa dovolenka poskytuje (tzv. presunutie dovolenky).

Pri presune (prenesení) dovolenky ide o nasledujúce dôvody:

  1. zamestnávateľ neurčí jej čerpanie, alebo pre prekážky v práci na strane zamestnanca – zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi dovolenku tak, aby sa skončila najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho roka;
  2. zamestnankyňa (zamestnanec) si nemôže vyčerpať dovolenku pre čerpanie materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, – nevyčerpanú dovolenku jej (mu) zamestnávateľ poskytne po skončení materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky;
  3. zamestnanec si nemôže vyčerpať dovolenku, pretože bol uznaný za dočasne pracovne neschopného pre chorobu alebo úraz, ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka – nevyčerpanú dovolenku mu zamestnávateľ poskytne po skončení jeho dočasnej pracovnej neschopnosti;
  4. zamestnanec si nemôže vyčerpať dovolenku, pretože bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie – nevyčerpanú dovolenku mu zamestnávateľ poskytne po skončení výkonu verejnej funkcie alebo odborovej funkcie.

Ak zamestnávateľ neurčí zamestnancovi čerpanie dovolenky najneskôr do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka tak, aby zamestnanec vyčerpal dovolenku do konca tohto kalendárneho roka, čerpanie dovolenky si môže určiť sám zamestnanec.

Ide teda o priznanie možnosti určenia čerpania dovolenky zamestnancom.

Tým nezaniká právo/zodpovednosť zamestnávateľa určiť čerpanie dovolenky (t.j., ak si zamestnanec neurčil dovolenku, je povinný mu ju určiť zamestnávateľ). Ak si už určil čerpanie dovolenky zamestnanec, zamestnávateľovi dodatočné určenie čerpania dovolenky už nie je relevantné.

Zákonník práce určuje povinnosť zamestnanca oznámiť zamestnávateľovi písomne, najmenej 30 dní vopred, toto čerpanie dovolenky, pričom uvedená lehota môže byť so súhlasom zamestnávateľa skrátená.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk