Otázka: Môže ma zamestnávateľ prepustiť zo zamestnania po dosiahnutí dôchodkového veku?

Odpoveď: Pracovný pomer sa v zmysle Zákonníka práce môže skončiť dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením alebo skončením v skúšobnej dobe. Samotné dosiahnutie dôchodkového veku nespôsobuje zánik pracovného pomeru a ani dôvod na skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa.

Pokiaľ dôjde k skončeniu pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný, predčasný či invalidný  dôchodok (pri poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%) má zamestnanec nárok na odchodné. Odchodné je stanovené vo výške najmenej priemerného mesačného zárobku konkrétneho zamestnanca, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.

Zákonník práce zakotvuje len minimálnu výšku odchodného. Vyššie odchodné môže byť dohodnuté v kolektívnej zmluve, v pracovnej zmluve či v osobitnej dohode. Zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť odchodné zamestnancovi, ak sa pracovný pomer skončil z dôvodu okamžitého skončenia zo strany zamestnávateľa z dôvodu, že zamestnanec bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.

Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk