Správa: Aký je postup a pravidlá prerokovania výpovede a okamžitého skončenie pracovného pomeru so zástupcami zamestnancov?

Odpoveď: § 74 Zákonníka práce upravuje právo na prerokovanie zo strany zástupcov zamestnancov, ak ide o výpoveď alebo skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa. Výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa je zamestnávateľ povinný vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov, inak sú výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru neplatné. Zástupca zamestnancov je povinný prerokovať výpoveď zo strany zamestnávateľa do siedmich pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zamestnávateľom a okamžité skončenie pracovného pomeru do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zamestnávateľom. Ak v uvedených lehotách nedôjde k prerokovaniu, platí, že k prerokovaniu došlo. Prerokovanie je hmotnoprávnou podmienkou platnosti právneho úkonu výpovede/okamžitého skončenia zo strany zamestnávateľa. V prípade nesplnenia ide o tzv. relatívnu neplatnosť právneho úkonu; zamestnanec sa jej musí dovolať na súde. Všeobecne pojem prerokovanie upravuje § 237 Zákonníka práce a ide o výmenu názorov a dialóg medzi zástupcami zamestnancov a zamestnávateľom. Zákonník práce nešpecifikuje techniku prerokovania (za účasti zástupcov zamestnancov, výmenou e-mailov, písomností, možno však usudzovať, že sa má na mysli aj osobné prerokovanie), ani formu výsledku (písomná odpoveď, vyjadrenie stanoviska do zápisnice). Dôležité je, že Zákonník práce vyžaduje písomnú žiadosť zamestnávateľa o prerokovanie výpovede/okamžitého skončenia pracovného pomeru, ktorá má byť druhej strane doručená; ak bola doručená, ide o povinnosť zástupcov zamestnancov zareagovať, ak nebola doručená, nebola splnená podmienka prerokovania. Ak je nedoručiteľná, musí sa skúmať, prečo je tomu tak – napr. nespolupráca odborovej organizácie, jej nefunkčnosť, neprebratie dokumentu). Ak u zamestnávateľa pôsobí niekoľko odborových organizácií a zamestnávateľ nevie, či je zamestnanec niektorej z nich členom, prípadne či vôbec je niektorej z nich členom, vyzve všetky odborové organizácie na prerokovanie výpovede/okamžitého skončenia pracovného pomeru. K prerokovaniu má dôjsť vopred, t. j. pred doručením výpovede/okamžitého skončenia. Predmetom prerokovania je dôvod/dôvody, ktoré sa neskôr aj uplatnia vo výpovedi/okamžitom skončení pracovného pomeru. Prerokovaním nie je, ak sa prerokujú iné dôvody, ako sa uplatnia. Napr. zamestnávateľ prerokuje výpoveď pre porušenie pracovnej disciplíny, ale pracovný pomer skončí z dôvodu neuspokojivého plnenie pracovných úloh, alebo síce prerokuje rovnaký dôvod skončenia pracovného pomeru, ale iné skutočnosti (napr. zamestnancovi sú vytýkané napr. neskoré príchody do práce, ale vo výpovedi je okrem tejto skutočnosti ako rozhodujúci dôvod uvedené, že zamestnanec trávi podstatnú časť pracovného času na sociálnych sieťach). Lehota na prerokovanie je počítaná v pracovných dňoch (pondelok až piatok). Ak v lehote nedôjde k prerokovaniu, platí prezumpcia, že k prerokovaniu došlo.

Ochrana zástupcov zamestnancov je upravená osobitne v § 240 ods. 8 a nasl. Zákonníka práce. Zástupcovia zamestnancov sú v čase funkčného obdobia a počas šiestich mesiacov po jeho skončení chránení proti opatreniam, ktoré by ich mohli poškodzovať vrátane skončenia pracovného pomeru a ktoré by boli motivované ich postavením alebo činnosťou. Zamestnávateľ môže dať členovi odborového orgánu výpoveď alebo s nimi okamžite skončiť pracovný pomer len s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov. Ak ho odmietli udeliť, je výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa z tohto dôvodu neplatné. Ak sú ostatné podmienky výpovede/okamžitého skončenia pracovného pomeru splnené a súd v prípade podania návrhu na určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru zistí, že od zamestnávateľa nemôže spravodlivo požadovať, aby zamestnanca naďalej zamestnával, je výpoveď/okamžité skončenie pracovného pomeru platné. Rovnaké podmienky ochrany sa vzťahujú aj na zástupcov zamestnancov pre BOZP.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk