Otázka:

Aké sú podmienky na poskytovanie prestávok na dojčenie?

Odpoveď:

Tehotné ženy rovnako ako ženy na materskej či rodičovskej dovolenke požívajú na základe všeobecne záväzných právnych predpisov vyššiu ochranu ako iné osoby. Matke, ktorá dojčí svoje dieťa, je zamestnávateľ povinný poskytnúť okrem prestávok v práci osobitné prestávky na dojčenie (§ 170 ods. 1 Zákonníka práce). To znamená, že táto žena má nárok na prestávku v práci, ako aj prestávku na dojčenie. Ide o takú ženu, ktorá dojčí a začala vykonávať prácu, t. j. nie je na materskej dovolenke a nenastúpila na rodičovskú dovolenku. V princípe môže ísť takú situáciu, že dieťa je napr. v podnikových jasliach, resp. v jasliach v dostupnosti od miesta vykonávania práce, alebo je priamo so ženou na pracovisku.

Prestávky na dojčenie:

– započítavajú sa do pracovného času ženy a poskytujú sa na základe písomnej žiadosti,

– poskytuje sa za ne náhrada mzdy v sume jej priemerného zárobku (§ 134 Zákonníka práce)

– možno ich poskytnúť na začiatku alebo na konci pracovnej zmeny – na rozdiel od prestávky v práci je ich možne poskytnúť aj na začiatku pracovnej zmeny a aj na jej konci.

Zákonník práce odvodzuje nárok ženy na rozsah prestávky na dojčenie od dĺžky trvania pracovnej zmeny a od veku dieťaťa.

Matke, ktorá pracuje bežný týždenný pracovný čas, patria na každé dieťa do konca šiesteho mesiaca jeho veku dve polhodinové prestávky na dojčenie a počas ďalších šiestich mesiacov jedna polhodinová prestávka na dojčenie za zmenu. Tieto prestávky možno zlúčiť a poskytnúť na začiatku alebo na konci pracovnej zmeny. Ak matka pracuje na kratší úväzok, ale minimálne polovicu určeného týždenného pracovného času, patrí jej jedna polhodinová prestávka na dojčenie. Matka, ktorá pracuje po kratší pracovný čas, ktorý je menej ako polovica určeného týždenného pracovného času, nemá nárok na prestávky na dojčenie.

Prestávka na dojčenie patrí žene na každé dieťa. Ak porodí dve alebo viac detí, rozsah prestávok sa znásobuje.

Matky vykonávajúce prácu prostredníctvom dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru tento nárok zo zákona nemajú, môžu si ho však so zamestnávateľom v rámci dohody písomne dojednať.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk