Správa: Môže byť na potvrdení o návšteve lekára uvedená diagnóza?

Odpoveď: Vyšetrenie v zdravotníckom zariadení v priebehu pracovnej doby a jeho trvanie musí zamestnanec preukázať zamestnávateľovi, a to na základe potvrdenia vystaveného takýmto zariadením (spravidla potvrdením od lekára). Zamestnanec tiež musí v prípade potreby vedieť preukázať, že vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času (napr. kvôli ordinačným hodinám lekára alebo že bol vopred objednaný na vyšetrenie v presný deň a hodinu).

Podľa Zákonníka práce je príslušné zdravotnícke zariadenie povinné potvrdiť zamestnancovi doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní, teda o lekárskom vyšetrení. Takéto lekárske potvrdenie je určené na preukázanie ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci. Preto, ak si zamestnanec chce uplatniť nárok na poskytnutie pracovného voľna (či už s náhradou alebo bez náhrady mzdy), musí zamestnávateľovi potvrdenie predložiť, resp. zamestnávateľ ho môže od zamestnanca žiadať. V praxi je najčastejšie potvrdením priepustka opatrená pečiatkou lekára.

Zákon neurčuje, aké náležitosti by malo lekárske potvrdenie obsahovať, avšak vo všeobecnosti je potrebné, aby na potvrdení bolo uvedené: meno a priezvisko zamestnanca,  dátum vyšetrenia u lekára, čas trvania vyšetrenia (od kedy do kedy), prípadne poznámka o celodennom ošetrení, že ide o vyšetrenie zamestnanca (lebo môže ísť aj o ošetrenie rodinného príslušníka), pečiatka a podpis lekára.
Niektorí zamestnávatelia poskytujú zamestnancom vlastné tlačivá na preukázanie vyšetrenia u lekára. Aj tie by v zásade mali obsahovať to isté. Pokiaľ by zamestnávateľ nechcel uznať čerpanie pracovného voľna z dôvodu vyšetrenia u lekára len preto, že potvrdenie (pečiatka) nie je na ním predpísanom tlačive, tak by porušil Zákonník práce. Zamestnanec sa v takom prípade môže obrátiť na príslušný inšpektorát práce. Uvedené  údaje môže zamestnávateľ  v zmysle GDPR a zákona o ochrane osobných údajov spracovávať aj bez súhlasu dotknutých osôb (zamestnanca a lekára), pretože je to potrebné na plnenie zákonnej povinnosti (na preukázanie ošetrenia zamestnanca v zdravotníckom zariadení a prípadne aj na uplatnenie náhrady mzdy).

Lekár by na potvrdenie nemal uvádzať dôvod návštevy zamestnanca alebo jeho diagnózu (napr. chrípka) ako údaj o jeho zdravotnom stave (ide o citlivý osobný údaj). Ak by tak urobil a zamestnanec by takéto potvrdenie predložil zamestnávateľovi,  zamestnávateľ by na spracúvanie tohto údaju potreboval dodatočný súhlas zamestnanca.

Zamestnávateľovi teda musí na preukázanie ošetrenia zamestnanca v zdravotníckom zariadení stačiť obyčajná priepustka alebo potvrdenie od lekára o vyšetrení s uvedením vyššie spomínaných náležitostí. V žiadnom prípade nesmie bez súhlasu zamestnanca vyžadovať predloženie lekárskej správy, ktorá obsahuje citlivé osobné údaje týkajúce sa jeho zdravotného stavu. Lekárska správa je doklad o vyšetrení vydaný ošetrujúcim lekárom, ktorý sa zakladá do zdravotnej dokumentácie.

Jednou z náležitostí lekárskeho potvrdenia je aj čas trvania vyšetrenia. Pracovné voľno na vyšetrenie u lekára sa započítava podľa počtu hodín, ktoré zamestnanec u neho strávi. Zamestnávateľ v zásade nemá právo posudzovať skutočnosť, či vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca malo trvať celý deň (celú pracovnú zmenu), či pol dňa, či kratšie. Ide o odbornú otázku, o ktorej rozhoduje výlučne lekár (ten by mal na potvrdenie uviesť čas trvania vyšetrenia, prípadne poznámku o celodennom ošetrení). Určenie rozsahu vyšetrenia je teda v kompetencii lekára. Preto, ak lekár zamestnancovi potvrdí, že ide o celodenné vyšetrenie (v rámci pracovnej doby), tak by to  zamestnávateľ mal rešpektovať, pretože on sám nie je odborníkom a nemôže vedieť, aký je zdravotný stav zamestnanca. Okrem doby vyšetrenia sa do celkovej doby prekážky v práci započítava aj nevyhnutná cesta tam a späť a čas strávený čakaním pred vyšetrením.

Potvrdenie od lekára by malo zodpovedať realite, čiže tomu, že zamestnanec bol v daný deň u lekára a že jeho zdravotný stav si napríklad vyžadoval celodennú pracovnú neprítomnosť. V kompetencii lekára je aj určenie liečebného režimu zamestnanca v súvislosti s absolvovaným vyšetrením, ktorý zamestnancovi bráni po vyšetrení vykonávať v daný deň prácu. V praxi sa však často stáva, že sám zamestnávateľ rozhodne, či na základe predloženého potvrdenia uzná alebo neuzná rozsah trvania prekážky v práci (vyšetrenie u lekára).

Bližšie špecifikácie uznávania či neuznania čerpania pracovného voľna z dôvodu vyšetrenia v zdravotníckom zariadení môže zamestnávateľ určiť v internom predpise alebo v pracovnom poriadku.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk