Otázka: Akým spôsobom sa počíta skúšobná doba zamestnanca?

Odpoveď:

Skúšobná doba je inštitút pracovného práva, ktorý umožňuje, aby zamestnávateľ a zamestnanec zistili, či si navzájom vyhovujú  a je upravená v § 45 Zákonníka práce.

Dohoda ohľadom skúšobnej doby je fakultatívna (skúšobná doba nepatrí medzi obligatórne náležitosti pracovnej zmluvy), a je teda na zmluvných stranách, či si skúšobnú dobu dohodnú.

Skúšobná doba sa dojednáva v pracovnej zmluve a  z jej účelu vyplýva, že sa nemôže dojednať po začatí vykonávania práce.

Z hľadiska začatia plynutia skúšobnej doby, skúšobná doba začína plynúť dňom, ktorý bol dohodnutý ako deň nástupu do práce (t. j. ide o deň vzniku pracovného pomeru). Táto skúšobná doba začne plynúť, aj keď zamestnanec nenastúpi do práce, pretože tu existuje prekážka na jeho strane, a to nemá vplyv na začiatok plynutia. O čas trvania prekážky v práci na strane zamestnanca sa táto skúšobná doba predĺži.

Skúšobná doba uplynie uplynutím dohodnutej doby, t. j. ak bola dohodnutá na tri mesiace, tak uplynutím troch mesiacov, ak na kratšiu dobu, tak uplynutím tejto doby. Dôležitým je stanovenie presného okamihu, kedy uplynie skúšobná doba. Ide o dobu, nie lehotu a nejde teda o plynutie skúšobnej lehoty. Skúšobná doba začína plynúť v deň, keď nastala skutočnosť rozhodujúca pre jej plynutie, t. j., ak vznikol pracovný pomer/ deň, ktorý bol dohodnutý ako deň nástupu do práce napr. 1. október, skúšobná doba začne plynúť 1. októbra. Ak bola skúšobná doba dohodnutá na tri mesiace, uplynie posledným dňom tretieho mesiaca – v tomto prípade 31. decembra (a to aj v sobotu, nedeľu alebo sviatok). Pri skúšobnej dobe napr. 30 dní je potrebné počítať 30 dní vrátane 1. októbra.

Skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca (§ 45 ods. 2 ZP). Tu je potrebné posúdiť rozsah prekážok v práci, ktoré § 45 ods. 2 Zákonníka práce pokrýva. Vzhľadom na to, že Zákonník práce uvádza len všeobecné spojenie „prekážky v práci na strane zamestnanca“ a skúšobná doba slúži na odskúšanie zamestnanca, ak by zamestnanec v tomto čase nemohol vykonávať prácu, nenaplnil by sa účel skúšobnej doby. Z tohto hľadiska ide vlastne o všetky prekážky v práci na strane zamestnanca (t. j. aj dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca, materská dovolenka, rodičovská dovolenka, ošetrenie, vyšetrenie).

 

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk