Správa: Kto je slabšia strana sporu a čo z toho pre ňu vyplýva?

Odpoveď:  Zákonom č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok bola do nášho právneho poriadku zavedená osobitná kategória sporov, a to  spory s ochranou slabšej strany.

Medzi spory s ochranou slabšej strany patria:

 • spotrebiteľské spory (§ 209 a nasl. CSP)
 • antidiskriminačné spory ( § 307 a nasl. CSP)
 • individuálne pracovnoprávne spory ( § 316 a nasl. CSP).

Zákonodarca za účelom rýchlej a spravodlivej ochrany porušených alebo ohrozených subjektívnych práv, zaviedol pri sporoch s ochranou slabšej strany osobitné procesné pravidlá. Týkajú sa doplnení a odchýlok od niektorých všeobecných pravidiel pre sporové konanie.

Individuálny pracovnoprávny spor je spor medzi zamestnancom a zamestnávateľom vyplývajúci z pracovnoprávnych a iných obdobných pracovných vzťahov vrátane sporov, ktoré vyplývajú zo zásady rovnakého zaobchádzania, ak súvisia s individuálnym pracovnoprávnym sporom. Predmetom sporu budú predovšetkým nevyjasnené vzájomné vzťahy podľa Zákonníka práce (napr. neplatnosť skončenia pracovného pomeru, nevyplatená mzda, či náhrada škody spôsobená zamestnancom alebo zamestnávateľom).

Zamestnanec sa môže v individuálnych pracovnoprávnych sporoch nechať zastupovať odborovou organizáciou.

Oproti všeobecnému pravidlu podľa § 160 CSP je posilnená poučovacia povinnosť súdu a súd pri prvom procesnom úkone vo vzťahu k zamestnancovi vhodným spôsobom zamestnanca poučí o možnosti zastúpenia, jeho procesných právach a povinnostiach nielen v rozsahu všeobecnej poučovacej povinnosti, ale poučí ho aj o dôkazoch, ktoré je potrebné predložiť, o možnosti podať návrh na neodkladné opatrenie alebo zabezpečovacie opatrenie a o iných možnostiach potrebných na účelné uplatnenie alebo bránenie jeho práv.Ak je to pre rozhodnutie vo veci nevyhnutné, súd môže v takýchto sporoch vykonať aj tie dôkazy, ktoré zamestnanec nenavrhol.

Zamestnanec ďalej môže predložiť alebo označiť všetky skutočnosti a dôkazy na preukázanie svojich tvrdení najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, čiže sa vylučuje aplikácia ustanovení o sudcovskej koncentrácii konania a zákonnej koncentrácii konania.

V individuálnom pracovnom spore platí tiež zákaz vydania rozsudku pre zmeškanie v neprospech zamestnanca.

Nariadenie pojednávania v týchto konaniach nie je potrebné, ak s tým strany súhlasia a neodporuje to účelu zákona. Inak sa zásadne pojednávanie nariaďuje.

Príslušnosť súdov pre individuálne pracovnoprávne spory:

 • Okresný súd Bratislava III
 • Okresný súd Piešťany
 • Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
 • Okresný súd Topoľčany
 • Okresný súd Ružomberok
 • Okresný súd Zvolen
 • Okresný súd Poprad
 • Okresný súd Košice II

a to vždy pre celý obvod krajského súdu, v ktorom sa vyššie uvedený okresný súd nachádza.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk