1.Organizátor a platnosť súťaž

  • Organizátorom detskej talentovej súťaže projektu „Pobyt v letnom destkom tábore s odbormi“ (ďalej len „súťaž“) je Konfederácia odborových zväzov SR, Bajkalská 16025/29A, 821 01 Bratislava, SK (ďalej len „organizátor“)
  • Súťaž prebieha v období od 9.05.2024 do 16.05.2024 vrátane.
  • Vyhlásenie víťaza sa uskutoční 20.05.2024
  • Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, schválená/odobrená, spravovaná/riadená alebo inak prepojená so spoločnosťou Meta/Facebook/Instagram. Súťažiaci si uvedomujú, že spoločnosť Meta/Facebook/Instagram voči nim nemá žiadne záväzky.
  • Cena pre výhercu
   • Konfederácia odborových zväzov SR venovala do súťaže „Pobyt v letnom detskom tábore s odbormi“, 2 miesta pre výhercu súťaže v detskom letnom tábore v termíne od 7-13.júla 2024 v Rekreačnom zariadení CROCUS, Kežmarské Žľaby každý v hodnote 265 eur/1 miesto/pobyt € s DPH.
   • Tábor organizuje Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.
   • Cenu tvorí pobyt, stravu a nákaldy na animátorov, doprava z a na tábor si hradí každý účastník sám.

.Komu je súťaž určená

  • Súťaž je určená:
   • pre žiakov základných a stredných škôl vo veku od 8 do 14 rokov vrátane (ďalej len „súťažiaci“) a ich zákonných zástupcov, ktorí sa zapoja do súťaže na webových stránkach organizátora.

3.Účasť v súťaži

  • Podmienkou účasti v súťaži je registrácia do súťaže (vyplnenie emailu a telefónneho čísla spolu s prehlásením) a vyplnenie súťažného kvízu v termíne do 16.05.2024 vrátane.
  • Registrácia súťažiaceho, sa vykonáva vyplnením osobných údajov súťažiaceho (meno, priezvisko, vek, email a telefónne číslo vo formulári) na webovej stránke organizátora.
  • Podmienkou účasti súťažiaceho mladšieho ako 18 rokov v súťaži je súhlas a vyhlásenie jeho rodiča/zákonného zástupcu v zmysle bodu 5. tohto štatútu. Pre účely overenia tohto súhlasu je potrebné do registrácie súťažiaceho uviesť meno a priezvisko ako aj mobilné telefónne číslo a emailovú adresu rodiča/zákonného zástupcu súťažiaceho.

4. Priebeh súťaže

 • Súťaž bude prebiehať v uvedenom časovom období na webovej stránke organizátora
  Pre účasť v súťaži je nutné okrem vyplnenia údajov súťažiaceho vyplniť aj 5 otázkový súťažný kvíz.
 • Výber výhercu:
  • Výherca bude vyžrebovaný z riadne vyplnených súťažných kvízov spolu s riadne vyplnenými registráciami v sídle organizátora súťaže.
  • Najneskôr dňa 20.05.2024 bude vyžrebovaný výherca. Ten bude o výhre informovaný využitím kontaktných údajov zadaných pri registrácii do súťaži, ako aj na webovej stránke organizátora, rovnako na stránke na sociálnej sieti Facebook.  Ak sa výhercu nepodarí kontaktovať, alebo si nebude môcť výhru prevziať, žrebovanie sa opakuje, dokiaľ sa nenájde víťaz.


5. Súhlasy a vyhlásenia

 • Osobné údaje, ochrana osobnosti
 • Predpokladom registrácie do súťaže je, aby každý súťažiaci resp. jeho rodič/zákonný zástupca v jeho mene:
  • udelil organizátorovi súhlas so spracúvaním osobných údajov maloletého súťažiaceho, v rozsahu meno, priezvisko, vek a kraj. Rovnako aj neskôr získané osobné údaje súvisiace s účasťou súťažiaceho v súťaži (vrátane fotografií a videí), a to za účelom organizácie a propagácie súťaže a jej víťaza.
  • V spojitosti s organizáciou súťaže a jej propagáciou budú osobné údaje zverejňované a tiež budú sprístupňované tretím osobám. Udelený súhlas je dobrovoľný, avšak poskytnutie a spracúvanie osobných údajov je pre účely súťaže nevyhnutné. Odvolanie súhlasu pred skončením súťaže má preto za následok vylúčenie súťažiaceho zo súťaže. Prípadné odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracúvanie osobných údajov v súlade s udeleným súhlasom, ktoré sa uskutočnilo pred jeho odvolaním, napr. vytlačenia fotografii v tlačených materiáloch, a súčasne že v prípade digitálnych výstupov (sociálne siete, internetová stránka) budú osobné údaje maloletého odstránené do tridsiatich (30) dní od uplatnenia práva odvolaním súhlasu.
   • bezodplatne udelil organizátorovi v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s použitím podobizne maloletého súťažiaceho, obrazovej snímky, obrazového a zvukového záznamu zachyteného počas uplatnenia výhry, prípadne neskôr počas trvania súťaže spôsobom vyplývajúcim z tohto štatútu, najmä so zverejnením súťažného vystúpenia na web-stránke súťaže, a to v spojení s menom a priezviskom súťažiaceho;  a to bez časového obmedzenia i po skončení súťaže.
  • Uvedené súhlasy sú udeľované písomne pri prebratí ceny.

6. Vylúčenie zo súťaže

 • Zo súťaže budú vylúčení všetci súťažiaci, ktorí akýmkoľvek spôsobom porušia tento štatút. V prípade, že organizátor zistí v priebehu doby platnosti súťaže, že súťažiaci nespĺňa podmienky účasti v súťaži alebo porušuje tento štatút, je oprávnený takého súťažiaceho zo súťaže vylúčiť. Pokiaľ sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek nesplneniu podmienok súťaže stala výhercom, nemá nárok na výhru.
  ).

 7. Osobitné ustanovenia

 • Výhru nie je možné zameniť za hotovosť ani požadovať vydanie inej výhry, ako je stanovená organizátorom. Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhry výhrou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdania výhry
 • Na výhru zo súťaže nemá súťažiaci právny nárok. Vymáhanie výhry alebo účasti v súťaži súdnou cestou je vylúčené
 • Organizátor nezodpovedá za nedoručenie alebo stratu informácií a súborov zasielaných prostredníctvom siete Internet.


8. Štatút súťaže

 • Tento štatút obsahuje podrobné, úplné a záväzné podmienky a pravidlá súťaže. Tento štatút je po celú dobu platnosti súťaže zverejnený na web-stránke súťaže
 • Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá a podmienky súťaže, vrátane zmeny doby platnosti súťaže alebo súťaž kedykoľvek ukončiť bez náhrady. Zmena štatútu nadobudne účinnosť zverejnením na web-stránke súťaže, pokiaľ nie je uvedené inaK.
 • Tento štatút sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

V Bratislave, dňa 9.5.2024