Ak by stravovanie zamestnanca bolo na základe jeho výberu zabezpečované zamestnávateľom  cez stravovaciu poukážku v nominálnej hodnote, ktorá je vyššia ako je hodnota 5.10,-EUR napr. v hodnote 6.00 EUR alebo by u zamestnávateľa bolo poskytované stravovanie poskytovaním jedla na pracovisku, ktorého cena predstavuje 6.00,-EUR, na ktoré poskytuje zamestnávateľ prispieva sumou 4.00,-EUR, ako je to potom v tomto prípade ? Mení sa niečo od 1. januára 2022 v porovnaní s právnou úpravou do 31. decembra 2021?

Odpoveď:

Podľa právnej úpravy obsiahnutej do 31. decembra 2021 platí, že podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona o dani z príjmov je hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku alebo v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov (tzn. stravovacie poukážky) a finančný príspevok na stravovanie poskytovaný podľa osobitného predpisu od dane z príjmov zo závislej činnosti u zamestnanca ako fyzickej osoby od dane oslobodený.

Ak do 31. decembra 2021 zamestnávateľ zabezpečoval stravovanie pre zamestnancov v nepeňažnej forme, t.j. podávaním teplého jedla vo vlastnom stravovacom zariadením alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, resp. to zabezpečoval dodávateľským spôsobom alebo poskytoval stravovaciu poukážku, na ktorú zamestnávateľ prispieval nad limit stanovený Zákonníkom práce, či už dobrovoľne alebo na základe dojednania v kolektívnej zmluve s odborovou organizáciou, tzn. viac ako je suma 2.81,-EUR stanovená Zákonníkom práce, napr. sumou 4.00,-EUR, neuplatnilo sa len oslobodenie do sumy 2.81,-EUR, ako to je pri finančnom príspevku.

Toto plnenie zamestnávateľa je oslobodené do 31. decembra 2021 v plnej výške, pretože pri tejto forme zabezpečenia stravovania nebol odkaz na osobitný predpis, v danom prípade na Zákonník práce, ktorý stanovuje limity vo vzťahu k výške príspevku zamestnávateľa. Keďže z pohľadu zákona o dani z príjmu neboli stanovené limity vo vzťahu oslobodeniu stravy od dane z príjmov zamestnanca zo závislej činnosti, hodnota stravy v nepeňažnej forme alebo vo forme stravovacích poukážok nebola ako celok vôbec limitovaná a z akých príspevok bola vyskladaná.

Z tohto dôvodu bolo pre zamestnanca výhodnejšie, resp. ho to motivovalo uprednostniť formu stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok, ktoré sú účelovo viazané na stravovanie, pretože príspevok zamestnávateľ na stravovanie v sume uvedenej v modelovej situácii (4.00,-EUR) bol pre zamestnanca z pohľadu zákona o dane z príjmu úplne celý oslobodený od dane z príjmov zo závislej činnosti, nakoľko tvoril súčasť hodnoty stravy, avšak u zamestnanca, ktorý uprednostnil finančný príspevok len do sumy 2.81,-EUR.

S účinnosťou od 1. januára 2022 sa to mení v neprospech zamestnancov, ktorí využívajú nepeňažnú formu stravovania, resp. si zvolili zabezpečovanie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok. Je to dané tým, že novela zákona o dani z príjmov účinná od 1. januára 2022 previazala zákon o dani z príjmov s limitmi stanovenými Zákonníkom práce, a to bez ohľadu na formu a spôsob zabezpečovania stravovania.  Z uvedeného teda vyplýva, že ak zamestnávateľ bude prispievať zamestnancovi na cenu jedla alebo hodnotu stravovacej poukážky v sume vyššej ako 2.81,-EUR, rozdiel presahujúci túto sumu by bol pre zamestnanca zdaniteľným príjem, ktorý podlieha daňovej a následne odvodovej povinnosti.

Rovnako platí ako pri finančnom príspevku na stravovanie aj pri týchto formách stravovania, že ak by zamestnávateľ pridal k príspevku na stravovanie aj príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu, ktorý predpokladá ustanovenie § 152 Zákonníka práce, je tento v plnom rozsahu od dane z príjmov zo závislej činnosti oslobodený.

Z uvedeného vyplýva, že ak by zamestnávateľ chcel zachovať pre zamestnanca, aby príspevok na stravovanie v sume 4.00-EUR bol pre zamestnanca úplne oslobodený od dane z príjmov zo závislej činnosti má možnosť poskytnúť príspevok v sume 2.81,-EUR, tzn. v maximálnej výške, ku ktorej je priznané oslobodenie od dane z príjmov zo závislej činnosti, a zvyšok tzn. sumu 1.19,-EUR poskytovať ako príspevok na stravovanie z prostriedkov zo sociálneho fondu.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk