Otázka:

Je možné ju jedného zamestnávateľa uzatvoriť pracovný pomer aj dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na ten istý druh práce, keďže ročný limit nadčasovej práce je vyčerpaný?

Odpoveď:

Ak má zamestnanec dva alebo viac pracovných pomerov u jedného zamestnávateľa (a ide o činnosti, ktoré spočívajú v prácach iného druhu), práva a povinnosti z každého pracovného pomeru sa posúdia samostatne (§ 50 Zákonníka práce). Uvedené znamená, že zamestnávateľa zamestnanec musia k týmto vzťahom pristupovať oddelene. Ustanovenie § 50 Zákonníka práce sa priamo vzťahuje len na pracovné pomery, tzn. nevzťahuje sa na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, t. j. v princípe možno mať uzatvorených viacero dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na prácu rovnakého druhu. Uvedené je však potrebné posudzovať aj vo väzbe na účel zákona – napr. nahradenie jednej pracovnej zmluvy tromi dohodami by mohlo byť posúdené ako obchádzanie zákona.

K otázke kombinácie pracovnej zmluvy a dohody na ten istý druh práce – dohoda sa použije namiesto práce nadčas, ktorá sa v pracovnom pomere už vyčerpala. Takéto dojednanie je jednoznačne v rozpore s účelom Zákonníka práce (obchádza jeho účel obmedziť rozsah pracovného času a práce nadčas) a je v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatné.

V praxi sa možno stretnúť aj s otázkou, či si možno napr. počas materskej alebo rodičovskej dovolenky zachovať tento status, avšak pracovať u zamestnávateľa na základe dohody.

Pokiaľ ide o uzatvorenie dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, musí byť splnená podmienka podľa § 223 ods. 1 Zákonníka práce, podľa ktorého zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Zároveň účelom materskej a rodičovskej dovolenky je poskytnutie pracovného voľna z dôvodu starostlivosti o dieťa.

Pokiaľ zamestnávateľ naďalej vyžaduje od zamestnanca prácu, napr. počas rodičovskej dovolenky a zamestnanec chce prácu vykonávať, môžu sa dočasne dohodnúť na zmene pracovnej zmluvy, napr. na kratšom pracovnom čase – 10 hodín týždenne.

Uzatvorenie osobitnej dohody na druh práce, na ktorý je už uzatvorená pracovná zmluva, hoci zákon tento prípad výslovne nezakazuje, sa môže javiť ako obchádzanie účelu zákona.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk