CENTRUM PRE VZDELÁVANIE – VZDELÁVACIE AKTIVITY

Kurz PKSD: Pozvánka na mediálny tréning

Teší nás, že Vám môžeme opäť umožniť vzdelávanie v oblasti Mediálneho tréningu prostredníctvom Centra pre vzdelávanie. Musíme konštatovať, že po stránke odbornej, organizačnej a z hľadiska prospešnosti pre účastníkov je Mediálny tréning prospešný a veľmi aktuálny. Hlavným cieľom vzdelávacej aktivity je získať kompetencie, ktoré by mali prispieť k zlepšeniu prezentácie jednotlivých […viac]

CENTRUM PRE VZDELÁVANIE – VZDELÁVACIE AKTIVITY

Kurz PKSD: Prevencia v oblasti BOZP

V tejto vzdelávacej aktivite účastníci prebrali Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce, Zákon 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a v neposlednom rade  Zákon 124/2006 Z.z. týkajúci sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj vyhlášky súvisiace s prevenciou v […viac]

CENTRUM PRE VZDELÁVANIE – VZDELÁVACIE AKTIVITY

Kurz PKSD: Sociálny dialóg – Kolektívne vyjednávanie

Zámerom kurzu bolo prehĺbiť a skĺbiť praktické skúsenosti a zručností osôb pôsobiacich v organizačných štruktúrach sociálnych partnerov nielen v oblasti kolektívneho vyjednávania, ale aj pri formovaní sociálneho partnerstva v rámci sociálneho dialógu na všetkých jeho úrovniach. Účastníci z viac ako 15 odborových zväzov združených v rámci KOZ SR sa stretli […viac]