Kurz PKSD: Sociálny dialóg – Kolektívne vyjednávanie

Zámerom kurzu bolo prehĺbiť a skĺbiť praktické skúsenosti a zručností osôb pôsobiacich v organizačných štruktúrach sociálnych partnerov nielen v oblasti kolektívneho vyjednávania, ale aj pri formovaní sociálneho partnerstva v rámci sociálneho dialógu na všetkých jeho úrovniach.

Účastníci z viac ako 15 odborových zväzov združených v rámci KOZ SR sa stretli v dňoch 30.09. až 02.10.2019 v Kežmarských Žľabov. Tému zastrešovala trojica lektorov CSc., PaedDr. Marek Kmeť, Mgr. Petra Gubišová a JUDr. Monika Benedeková. 

V prvý deň  vzdelávacej aktivity sa účastníci v časti Sociálny dialóg – Kolektívne vyjednávanie oboznámili o psychologických aspektoch komunikácie a o efektívnej komunikácii a vyjednávaní, ako forme sociálneho dialógu až do nasledujúceho dňa.

Program pokračoval prednáškami z histórie sociálneho dialógu a o sociálnom dialógu v dokumentoch medzinárodných organizácií a Európskej únie a posledný deň  nasledovali prednášky o sociálnom dialógu v Slovenskej republike a kolektívnom vyjednávaní. Kolektívne vyjednávanie si mali účastníci možnosť vyskúšať v modelových situáciách v rámci tematických workshopov. 

Spätná väzba od účastníkov 

Účastníci vzdelávania vysoko ocenili možnosť vyjadriť sa k priebehu vzdelávania a technicko-organizačnému zabezpečeniu vzdelávania formou spätnej väzby, ktorá bola anonymná. Môžeme konštatovať, že vzdelávaciu aktivitu účastníci hodnotili vysoko pozitívne, mnohí účastníci cítia potrebu ďalšieho vzdelávania sa a zlepšovanie svojich kompetencií v danej oblasti.


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk