Kurz PKSD: Prevencia v oblasti BOZP

V tejto vzdelávacej aktivite účastníci prebrali Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce, Zákon 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a v neposlednom rade  Zákon 124/2006 Z.z. týkajúci sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj vyhlášky súvisiace s prevenciou v oblasti BOZP (Vyhláška č. 508/2009 Z.z.), požiadavky na bezpečnosť technických zariadení ako i iné prislúchajúce zákony v tejto oblasti.

Účastníci z viac ako 15 odborových zväzov združených v rámci KOZ SR sa stretli v dňoch 30.09. až 02.10.2019 v Kežmarských Žľabov. Prednášajúcimi boli Ing. Vladimír Kmec a Mgr. Bohuslav Bendík.  

Na základe spätnej väzby môžeme skonštatovať, že po stránke odbornej, organizačnej a z hľadiska prospešnosti pre účastníkov, bol kurz hodnotený vysoko pozitívne.  Z hľadiska lektorského zastúpenia, účastníci vysoko ocenili odbornosť, profesionalitu a ľudský prístup lektorov. Účastníci, zástupcovia z výrobného sektora a zástupcovia nevýrobného sektora, skonštatovali, že sa dozvedeli aj nové veci práve z oblasti BOZP, ktoré priamo v praxi riešia výrobné podniky a naopak verejná a štátna sféra. Ocenili, že sa ich  poznatky vzájomne veľmi obohatili.

Účastníci vzdelávacej aktivity vyzdvihli prospešnosť daného  spôsobu vzdelávania a vyjadrili potrebu na častejšie opakovanie a nadstavbu  vzdelávania.


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk