Správa: Ako prebieha ohodnocovanie majetku pri dedení?

Odpoveď:  Právna úprava je obsiahnutá v § 299 Civilného mimosporového poriadku, podľa ktorého na základe súpisu majetku a dlhov poručiteľa súd uznesením určí všeobecnú hodnotu majetku, výšku dlhov a čistú hodnotu dedičstva, prípadne výšku jeho predlženia v čase smrti poručiteľa. Všeobecnou hodnotou majetku je cena, ktorá by sa mala dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže pri poctivom predaji, keď kupujúci i predávajúci budú konať s náležitou informovanosťou a opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou. Uznesenie možno aj bez návrhu zmeniť, ak sa pred právoplatným skončením konania o dedičstve zistia nové skutočnosti.

Zákon nevyžaduje znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty majetku v dedičskom konaní. Na všeobecnej hodnote sa môžu dedičia aj dohodnúť, samozrejme musí ísť o takú cenu, aby  zodpovedala uvedenému zákonnému ustanoveniu a to aby to bola cena, ktorá by sa dala dosiahnuť v podmienkach voľnej súťaže pri poctivom predaji. Ak by sa dedičia v dedičskom konaní nevedeli dohodnúť na cene, potom  je možné osloviť súdneho znalca, ktorých zoznam je uvedený na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Najlepšie je nájsť znalca, na ktorom sa všetci dedičia dohodnú a jeho požiadať o vypracovanie znaleckého posudku. Takto budú mať riadny doklad aj pre budúcnosť o cene.

Čím rýchlejšie sa dohodnú dedičia a predložia doklad notárovi – znalecký posudok, urýchlia tak dedičské pojednávanie. Zákon nepredpisuje dokedy musí byť dedičské konanie právoplatne ukončené, avšak predložením znaleckého posudku notárovi sa vec značne urýchli.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk