Správa: Začalo sa voči mne exekučné konanie. Na ktoré veci exekútor nemôže siahnuť?

Odpoveď: Exekúciu je možné vykonať len v rozsahu pohľadávky vyplývajúcej z exekučného titulu, jej príslušenstva a trov exekúcie. Veci, ktoré nepodliehajú exekúcii upravuje §114, § 114a a §115 Exekučného poriadku. Predmetom exekučného konania nemôžu byť:

  • veci, ktorých predaj je podľa osobitných predpisov zakázaný alebo ktoré podľa osobitných predpisov exekúcii nepodliehajú (napr. cenné papiere vo vlastníctve štátu, prostriedky na bežnom účte štátnej rozpočtovej organizácie, nehnuteľný majetok štátu v správe správcu a pod.)
  • veci, ktoré povinný nevyhnutne potrebuje na uspokojovanie hmotných potrieb svojich a svojej rodiny alebo na plnenie svojich pracovných úloh alebo na svoje podnikanie, ani iných vecí, ktorých predaj by bol v rozpore s morálnymi zásadami (napr.: bežné súčasti odevov, bielizeň a obuv, veci povinného slúžiace na plnenie jeho pracovných úloh alebo na podnikanie do výšky 331,94 eura, nevyhnutné vybavenie domácnosti, snubný prsteň a obrúčka, hotové peniaze do sumy 99,58 eura, študijná literatúra, hračky a iné).

V prípade, že sa má exekúciou siahnuť na hnuteľné veci dlžníka (osoby, ktorá bola povinná splniť svoj dlh, ale neurobila tak), ktoré slúžia priamo na podnikateľskú činnosť alebo súvisia s podnikaním, exekútor je povinný postupovať tak, aby exekúciou neohrozil podnikateľskú činnosť dlžníka (povinného) nad nevyhnutnú mieru.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk