Otázka: Zamestnávateľ, ktorým je obec, mi dala výpoveď z dôvodu môjho odmietnutia prijatia zmeny dohodnutého miesta výkonu práce, pričom mi poskytla odstupné. Môžem následne po tejto výpovedi uzatvoriť pracovnú zmluvu s tým istým zamestnávateľom a zároveň si ponechať vyplatené odstupné?

Odpoveď: Ak zamestnanec v zmysle zákona o výkone práce vo verejnom záujme po skončení pracovného pomeru nastúpi opäť k tomu istému zamestnávateľovi alebo k jeho právnemu nástupcovi do pracovného pomeru pred uplynutím času určeného podľa poskytnutého odstupného, je povinný vrátiť odstupné alebo jeho pomernú časť, ak sa so zamestnávateľom nedohodne inak. Zamestnanec je povinný vrátiť odstupné do 15 dní od opätovného vzniku pracovného pomeru, ak sa so zamestnávateľom nedohodne inak. Pomerná časť odstupného sa určí podľa počtu dní od opätovného nástupu do pracovného pomeru do uplynutia času vyplývajúceho z poskytnutého odstupného. Rovnako pri vzniku štátnozamestnaneckého pomeru v relevantnom časovom období v služobnom úrade, ktorý ako zamestnávateľ poskytol zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme odstupné, vzniká bývalému zamestnancovi povinnosť vrátiť odstupné alebo jeho pomernú časť.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk