Otázka:

Pracujem ako THP zamestnanec (neočkovaný) a zamestnávateľ mi interným pokynom dal na vedomie, že ak neprídem v pondelok, dňa 29.11.2021, do práce s negatívnym výsledkom (PCR/Ag.) testu, ktorý si mám zabezpečiť na vlastné náklady, nevpustí ma na pracovisko a vznikne na mojej strane prekážka v práci bez náhrady mzdy. Je takýto postup zamestnávateľa správny?  

Odpoveď:

Aktuálne daný právny stav umožňuje zamestnávateľom, aby dočasne podmieňovali vstup svojich zamestnancov na pracovisko, a to tým, že od svojich zamestnancov vyžadujú  predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje skutočnosti podľa osobitného predpisu – predloženie tzv. Covid preukazu, pozn. Covid preukaz obsahuje informáciu o tom,  či je osoba očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19, ktoré bolo diagnostikované prostredníctvom RT-PCR testu, v období pred nie viac ako 180 dňami a taktiež môže obsahovať informáciu o vykonaní testu (PCR/Ag). Z aktuálneho právneho stavu sa tak pre vstup na pracovisko vyžaduje od zamestnancov režim „OTP“ tzn. aby bol zamestnanec očkovaný, prekonaný alebo testovaný, (pričom testovanie musí ponúknuť zamestnancovi zamestnávateľ bezplatne na svoje náklady).

V prípade, ak zamestnanec takýto doklad zamestnávateľovi nepredloží pri nástupe do práce (lebo nechce/lebo taký nemá), zo strany zamestnávateľa musí byť zamestnancovi umožnené, bezplatne sa otestovať na ochorenie COVID-19 a až v prípade, ak by zamestnanec túto možnosť ponúknutú zamestnávateľom odmietol a zamestnávateľ mu z tohto dôvodu neumožnil vstup na pracovisko a výkon práce, až potom pôjde o prekážku v práci na strane zamestnanca bez náhrady mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak. Dohodnúť sa inak umožňuje napr. že sa so zamestnancom dohodne na čerpaní dovolenky, Home Office, príp. náhradné voľno a pod.. Upozorňujeme však, že ide o možnosť danú Zákonníkom práce, nie povinnosť a teda pokiaľ zamestnanec nepredloží pri vstupe na pracovisko tzv. Covid preukaz alebo ak takým dokladom nedisponuje a odmietne možnosť ponúknutú zamestnávateľom na bezplatné testovanie, nepôjde o prekážku v práci na strane zamestnanca len v prípade, ak sa dohodne so zamestnávateľom na inom režime. Na uvedené však nemá zamestnanec právny nárok, t.j. nemôže to od zamestnávateľa vynucovať, môžu sa len dohodnúť.

Postup Vášho zamestnávateľa tak nepovažujeme za správny vzhľadom na aktuálne danú právnu úpravu danú v ust. § 250b ods. 6 Zákonníka práce v nadväznosti na Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva č.  264, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa (ďalej len „Vyhláška“). Pokiaľ od Vás zamestnávateľ vyžaduje, aby Ste sa dňa 29.11.2021 odkedy je účinná aj Vyhláška preukázali pri vstupe na pracovisko negatívnym výsledkom testu, ktorý si máte zabezpečiť na vlastné náklady inak Vás nevpustí na pracovisko, nie je postupom, ktorý upravuje Zákonník práce a tiež špecifikuje Vyhláška. Váš zamestnávateľ je povinný rešpektovať zákonný postup, t.j.  pri vstupe na pracovisko od Vás vyžadovať preukázanie sa Covid dokladom a v prípade ak taký nemáte, umožniť Vám bezplatne sa otestovať na ochorenie COVID-19. Až v prípade, ak by Ste takúto ním ponúknutú možnosť odmietli, potom by bol jeho postup správny pokiaľ by Vás nevpustil na pracovisko a neumožnil výkon práce, zároveň§ by išlo o prekážku v práci na strane zamestnanca bez nároku na náhradu mzdy, pokiaľ by Ste sa so zamestnávateľom nedohodli inak.

Pozn. Táto odpoveď bola spracovaná k právnemu stavu platnému k 26.11.2021.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk